Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1036
Title: Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: теорія, методологія, практика
Authors: Бочуля, Тетяна Володимирівна
Keywords: інновативний розвиток
обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
облік
аналіз
інституціональне забезпечення
моделювання
інформатизація
інтелектуалізація
innovative development
accounting and analytical provision of managing an enterprise
accounting
analysis
institutional provision
modelling
informatization
intellectualization
Issue Date: 2016
Citation: Бочуля, Т.В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: теорія, методологія, практика: автореф. дис. …докт. екон. наук: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Т.В. Бочуля; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2016. – 40с.
Abstract: Бочуля Т. В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: теорія, методологія, практика. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2016. Дисертацію присвячено вирішенню актуальних проблем теорії, методології та практики інновативного розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Поглиблено змістовне наповнення поняття «обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством». Внесено рекомендації щодо концептуального розвитку бухгалтерського обліку, виходячи з поліваріантності генерування інформації для управління. Розроблено концепцію інновативного розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством для всебічної модифікації інформаційного середовища суб’єкта господарювання. Запропоновано класифікацію витрат за етапами формування, обслуговування, розвитку та реалізації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Розроблено методологічні засади бухгалтерського обліку витрат на формування, обслуговування, розвиток і реалізацію обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Удосконалено поточне групування та підсумкове узагальнення інформації про витрати на формування, обслуговування, розвиток і реалізацію обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством завдяки підвищенню аналітичності за субрахунками бухгалтерського обліку та розширенню внутрішньої звітності суб’єкта господарювання. Одержано систему коефіцієнтів для оцінки ефективності інновативного розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Запропоновано методичний підхід до розрахунку розміру ризиків в обліково-аналітичному забезпеченні управління підприємством. Обґрунтовано актуалізацію та модифікацію принципів організації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Удосконалено теоретико-методичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Модифіковано технології формування й оновлення бази даних обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Обґрунтовано моделювання організації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством, виходячи з апроксимації теоретико-методичних засад поведінкової теорії управління. Bochulia T. V. Innovative development of accounting and analytic provision of managing an enterprise: theory, methodology, practice. – On the manuscript rights. The dissertation for competition of a scientific degree of Doctor of economic sciences by speciality 08.00.09 – Accounting, analysis and audit (by the types of economic activity). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade of the Ministry of education and science of Ukraine, Kharkiv, 2016. The dissertation is devoted to updating the accounting and analytical processes in order to generate a multidimensional information for managing an enterprise, the operation and development of which takes place in the information economy formation conditions in Ukraine. According to the results of the research the modification of the accounting and analytical processes is proved based on the approximation of technological and intelligent solutions. The transition of accounting and analytical provision of managing an enterprise to the new methodological level taking into account the information systems innovation and of internal and external environment relations is substantiated. The genesis of accounting and analytical provision of managing an enterprise in the conditions of transformation of a modern economy is investigated. The presuppositions of accounting and analytical provision innovation for managing an enterprise its status and prospects of development in the context of information and communication paradigms of the modification economy are considered. The system of criteria for evaluating the effectiveness of management projects with the developing a methodological approach for their evaluation is formed. The formation of energy information connections for accounting the organization is substantiated. In order to provide multidimensional alternatives of making management decisions the poly-variety accounting concept is proposed. The features of the theoretical and methodological aspects of management concepts approximation («Kaizen», «Lean») for the modification of accounting and analytical processes are considered. The concept of innovative development of accounting and analytical provision of managing an enterprise basing on the accounting and analytical processes updating, implementation of technologies and expansion of the intelligent solutions for the formation of the necessary volume of accounting and analytical information is suggested. The assumptions innovative methodology of accounting and analytical provision of managing an enterprise is substantiated. The institutional preconditions of accounting software innovation for the enterprise management are determined. The accounting institutional paradigm is considered in conditions of innovation of economic and information systems development. The alternatives of accounting organization based on the active institutional provision dominant, human resources and technological provision are characterized. Basing on the evolution of the accounting model, the prototype factors for accounting provision of managing an enterprise are determined, considering the prevalence of technological and intelligent solutions in information systems development. Methodological foundations of accounting expenses for the formation, servicing, development and realization of accounting and analytical provision of managing an enterprise are elaborated. The updated elements of accounting method under the conditions of innovative development of the enterprise based on the information and intellectualization of the accounting process is substantiated. The expenses according to the stages of their formation, servicing, development and realization of accounting and analytical provision of managing an enterprise are classified. To monitor and control the expenses for professional, technological and technical provision used at the stages of formation, servicing, development and realization of accounting and analytical provision of managing an enterprise, the preparation of special statements is substantiated taking into account those expenses. The necessity to increase the analytic subaccounts to account the formation, servicing, development and realization of accounting and analytical provision of managing an enterprise costs is proved. Current grouping and final generalization of information concerning expenses for the formation, servicing, development and realization of accounting and analytical provision of managing an enterprise due to the increase of analyticity by accounting bills and extension of the entity’s interior data reporting are improved. An innovative development of the database formation is proved. The intelligent and technological redesigning of the accounting provision of organization for managing an enterprise is implemented. The strategies of managing an enterprise analytical provision that include a set of projects for formation, servicing and development of information using technology and communication solutions are identified. Given the need to analyze and control the quantity and quality of accounting and analytical information at the managing an enterprise a register of information resources is developed. The system of coefficients for the evaluation of the efficiency of innovative development of accounting and analytical provision of managing an enterprise is obtained. Methodical approach to calculating the risks in accounting and analytical provision of managing an enterprise is suggested. Modelling of the organization of accounting and analytical provision of managing an enterprise in terms of approximation of theoretical and methodical foundations of Behavioral Management Theory are substantiated. Actualization and modification of principles regarding the organization of accounting and analytical provision of managing an enterprise are substantiated. A combinatorial approach to the organization of accounting and analytical support for the enterprise management is suggested. The theoretical and methodological aspects of organization of accounting and analytical provision of managing an enterprise in accordance with the BRIEF concept are improved. The technologies for the formation and renewal of database of accounting and analytical provision of managing an enterprise are modified. The set-ups of organization of accounting and analytical provision of managing an enterprise are formed.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1036
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Бочуля.pdf505,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.