Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1467
Title: Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ ІІ «Товари господарчого, будівельного призначення, косметичні товари». Методичні рекомендації
Authors: Головко, Тетяна Миколаївна
Акмен, Вікторія Олександрівна
Бакіров, Мюшфік Панах огли
Keywords: товарознавство
методичні вказівки
непродовольчі товари
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ ІІ «Товари господарчого, будівельного призначення, косметичні товари»: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр / уклад.: Т. М. Головко, В. О. Акмен, М. П. Бакіров; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 51 с.
Abstract: Дану методичну розробку для самостійної роботи студентів з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» (розділ «Товари господарчого, будівельного призначення, косметичні товари») побудовано таким чином: кожний навчальний модуль з дисципліни включає ряд тем; кожна тема містить блок основних понять необхідних для засвоєння, список рекомендованих літературних джерел для більш детального розуміння дисципліни, програму самостійної роботи студента та рекомендації викладача для її успішної реалізації. Наприкінці кожної теми студентам пропонується ряд питань чи тестових завдань для самоперевірки рівня засвоєних знань.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1467
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод.вказ. з самост.вивч. господ і будів.товари.pdf907,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools