Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТарасова, Тетяна Олексіївна-
dc.date.accessioned2018-04-18T07:37:10Z-
dc.date.available2018-04-18T07:37:10Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationТарасова, Т.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком підприємств торгівлі: дисертація ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Т.О. Тарасова; наук. консультант А.С. Крутова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 431 с. + дод.: 61 с. – Бібліогр. : 399 назв.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2554-
dc.description.abstractТарасова Т.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком підприємств торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, 2017. Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних постулатів формування обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємств торгівлі та розробці інноваційного інструментарію імплементації стандартів сталого розвитку і якості менеджменту в систему бухгалтерського обліку. Поглиблено теоретичне обґрунтування принципу безперервності бізнесу як концептуальної основи сталого розвитку підприємств торгівлі. Розроблено функціональну модель обліково-аналітичного забезпечення управління, яку представлено у вигляді конструкції системно-цільового та технологічного рівнів, перший з яких характеризує вплив керуючої системи на керовану, тобто апарату управління на структурні підрозділи підприємства, а другий – оцінює результативність цих впливів. Запропоновано класифікацію видів інформаційної асиметрії обліково-аналітичного забезпечення за інституційними, економічними та підприємницьким об’єктами взаємодії, яка відрізняється виділенням зовнішньої інформаційної асиметрії, яка виникає під впливом ендогенних факторів, і внутрішньої – яка враховує дію екзогенних факторів. Це дозволило інтерпретувати вплив інформаційної асиметрії на системоутворюючі компоненти бухгалтерського обліку та розробити концепцію подолання інформаційної асиметрії з позицій майнового інтересу як основного предмету оцінки бізнесу через сучасні стандарти вартості. Розроблено методологію формування архітектури підприємства як функціонально-операційної технології синтезу забезпечувальної і предметної області, яка є основою для моделювання інформаційної системи управління та забезпечує інформаційну підтримку бізнесу із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У загальній архітектурі доцільно виділяти три вектори: матеріальна відповідальність, фінансова відповідальність і часовий вимір. Горизонтальний вектор матеріальної відповідальності характеризує показники діяльності кожного структурного підрозділу, а вертикальний вектор фінансової відповідальності розкриває ієрархічний рівень повноважень осіб, які беруть солідарну участь у прийнятті управлінських рішень. Розроблено пірамідальну модель агрегації обліково-аналітичного забезпечення в рамках багатомірності облікового процесу, яка дозволяє формувати інформаційні ресурси за існуючими бізнес-процесами в інформаційному контурі фронт-офісу, упорядковувати джерела обліково- аналітичного забезпечення для задоволення потреб управління бек-офісу, забезпечувати регламентний доступ менеджменту, надавати зведену інформацію про реальний стан господарської діяльності. Дослідивши галузеві особливості торгівлі, які впливають на управління сталим розвитком під впливом криз, розроблено логічну модель процесу діагностики сталого розвитку в системі обліково-аналітичного забезпечення, яка передбачає проведення функціональної, фінансової та ринкової діагностики та оцінити рівень рефлективності системи управління. У рамках когнітивної технології запропоновано граф оцінки дисонансу розвитку, у якому наводиться послідовність визначення стратегічних контрольних точок захисту (факторів- індикаторів) сталого розвитку в рамках бізнес-процесів товароруху, що дозволило розробити зведений бюджет підприємства торгівлі, який дозволяє оцінити та нівелювати вплив руйнівного інциденту на процес утримання цінності в нестійкому зовнішньому середовищі. Заходи діагностики спрямовані на змістовну адаптацію положень Міжнародних стандартів ISO серії 9000 із подовження діяльності та постійного поліпшення управління бізнес-одиниці. В рамках новітньої парадигми управління ризиками розроблено заходи його нейтралізації та моніторингу, які формалізовано у моделі інформаційної підтримки ризик-менеджменту, яка передбачає проведення аналізу ситуації щодо забезпечення безперервності бізнесу, визначення критеріїв прийняття ризиків на основі професійного судження та розробку сценаріїв раціональних управлінських рішень щодо нівелювання наслідків загроз сталого розвитку. Запропоновано модель просторово-часового континуума у вигляді ефективної управлінської конструкції організації моніторингу попереджувальної протидії, яка дозволяє розпізнавати ризики бізнес-одиниці за етапами превентивних, реактивних й адаптаційно-стабілізаційних управлінських дій технології non-stop управління, спрямованих на мінімізацію ризиків через ресурс резервування. Запропоновано облікову інтерпретацію резервів за господарськими подіями із визначеними та невизначними наслідками. Це дозволило удосконалити методику формування резервної системи суб’єкта господарювання, яка на основі виокремлення наслідків господарської події, дозволяє формувати обліково- аналітичне забезпечення за об’єктами резервування – активами, капіталом та зобов’язаннями. Розроблено облікову модель формування та використання компенсаційних резервів на відшкодування товарних втрат в підприємствах торгівлі, яка дозволила враховувати витрати, що пов’язані з операційною діяльністю, в періоді їх виникнення та визначати податкові наслідки. Виходячи з позиції нової філософії управління, запропоновано модель концептуального середовища контролінгу в системі управління сталим розвитком, яка є теоретичним базисом побудови організаційної структури підрозділу контролінгу на підприємствах торгівлі та методологічним підґрунтям визначення функцій контролінгу і формалізації його процедур, яка складається з суб’єктивної (організаційна архітектура, схема господарських відносин, рівень професіоналізму) і об’єктивної (менеджмент, маркетинг, таргетинг) компонент. Розроблено організаційно-функціональну параметризацію бізнес-процесу з визначення цінового рішення, яке формується у наступній послідовності: визначення пріоритетів товарного асортименту; оцінка транспортно-заготівельних витрат, вибір методу ціноутворення, розрахунок товарної націнки; вибір методу цінової адаптації покупців. Це дозволило удосконалити класифікацію дисконтних систем у торгівлі за ознакою персоніфікації (групові, ідентифіковані) та їх атрибутів – платіжних карток, та систематизувати методи цінової адаптації покупців. Запропоновано морфологічну матрицю оцінки професійного судження бухгалтера як продукту інтелектуальної діяльності, яка визначає ступінь пріоритетності критеріїв оцінки професійної придатності за кількісними і якісними параметрами, що надало можливість запропонувати агрегований показник якості професійного судження, завдяки якому керівництво підприємства отримало ефективний інструмент управління і мотивації обліково-аналітичного персоналу. Задля метрологічної єдності удосконалено технологію облікового процесу в системі національних рахунків, яка має за основу балансові таблиці співставлення зміни в активах, зобов’язаннях і чистому багатстві, та мега-рахунки з обліку макроекономічних показників, які характеризують результати діяльності національної економіки за період часу, її структуру і найважливіші взаємозв’язки її секторів. Це дозволило узгодити інформаційні ресурси, що генеруються в системі бухгалтерського обліку на рівні інституційної одиниці, із системою національних рахунків за секторами економіки. Розроблено концептуальну модель обліково- аналітичного забезпечення управління сталим розвитком торгівлі, яка базується на технології глобального облікового процесу в системі національних рахунків, суб’єктом якої визначено інституційну одиницю, а об’єктами – фінансовий, інтелектуальний, соціально-репутаційний та природний капітали, що сприяє вирішенню проблем створення і розподілу доданої вартості за даними глобального обліку методом нарахування, групування економічних операцій за агрегованими показниками національного багатства в системі національних рахунків. Tarasova T.O. Accounting and analytical providing of managing sustainable development of trade enterprises. – Qualification research work as a manuscript. The dissertation for competition of the degree of Doctor of economic sciences, speciality 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by the types of economic activity). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 2017. The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and methodological postulates for the formation of accounting and analytical support for managing sustainable development of trade enterprises, and development of innovative tools for implementing of sustainable development standards and quality management in the accounting system. Theoretical foundation of the principle of business continuity as a framework of sustainable development of trade is extended. The functional model of analytical accounting and analytical managerial support that is presented in the form of the construction of system- based and technological levels, the first of which describes the impact of the managerial system the controlled one, i.e. of administrative staff on structural divisions, and the second evaluates the impact of these influences. The classification of the types of information asymmetry of accounting and analytical support by institutional, economic and business interaction objects is suggested. It differs in the allocation of external information asymmetry that occurs under the influence of endogenous factors, and internal one, which takes into account the effect of exogenous factors. It made it possible to interpret the impact of information asymmetry on system-forming components of accounting and develop the concept of overcoming information asymmetry from the point of property interest position as the main subject of business assessment through modern price standards. The methodology of the formation of enterprise architecture as functional and operational synthesis technology of interim and subject area, which is the basis for the design of information management system and provides information support of business using information-communication technologies. In the overall architecture, it is expedient to mark three vectors: liability, financial responsibility and time dimension. Horizontal vector of liability characterizes performance of each business unit, and vertical vector of financial responsibility discloses hierarchical level of the authority of persons, who jointly participate in decision-making. The pyramidal model of accounting and analytical support aggregation is developed. It acts within the multidimensional accounting process that allows creating information resources based on the existing business processes in the information loop of front office; organize the sources of accounting and analytical support to satisfy the needs of back office management, to provide routine access of management, provide summary information about the real situation in business. Having examined trade industry features affecting the sustainability management under the impact of the crisis, a logical model of diagnostics sustainable development in accounting and analytical provision system, which provides functional, financial and market diagnosis, and assess the level of control system reflectivity is developed. Within cognitive technologies, the graph of dissonance development assessment is offered. It includes the following sequence of determining strategic protection checkpoints (factor-indicators) of sustainable development within the business processes of commodity turnover that allowed to develop the consolidated budget of a trade enterprise, which allows to evaluate and neutralize the impact of the devastating incident on maintenance of process values in the unstable environment. Diagnostic measures are directed towards the adaptation of the content of International ISO 9000 with the activities extension and continuous improvement of business unit management. Within the modern paradigm of risk management, the measures of neutralization and monitoring are develop. They are formalized in the model of information support promoted by risk management, which presupposes provision of the situation analysis regarding business continuity, definition of the criteria for taking risks based on professional judgment and development of scenarios of rational managerial decisions on leveling effects of threats to sustainable development. The model of the space-time continuum as an effective managerial construction of preventive monitoring organization that allows recognizing the risks of the business unit by the stages of preventive, reactive and adaptive- stabilization acts of managerial technologies of non-stop management directed towards risks resource minimization through reservation. Accounting interpretation of the reserves according to certain economic events with definite and indefinite consequences is suggested. It made it possible to improve the method of forming the Reserve entity, which, based on isolating effects of economic events, allows creating accounting and analytical support for reservation objects - assets, capital and liabilities. An accounting model of forming and use of compensatory allowances for commodity reimbursement of losses in trade is developed, which allowed to consider the costs associated with operating activities in the period they occur, and to determine tax consequences. Based on the position of a new management philosophy, the model of concept controlling environment in the management of sustainable development is suggested. It is a theoretical basis for constructing organizational structure of the controlling unit at trade enterprises, and methodological basis for defining the functions of controlling and formalizing its procedures, consisting of subjective (organizational architecture, scheme of economic relations, professionalism) and objective (management, marketing, targeting) component. Organizational and functional parameterization of business process for making the price decision is developed. It is formed in the following order: defining the priorities of product lines; assessment of freight procurement costs, choice of pricing method; calculation of commodity margins; choice of the method for customers' price adaptation. It is possible to improve the classification of discount systems in trade on the basis of personalization (group, identified) and their attributes - payment cards, and to organize methods of customers' price adaptation. A morphological matrix for the evaluation of professional judgment as a product of intellectual activity that determines the priority degree of criteria for the assessment of proficiency in quantitative and qualitative parameters is proposed. It made it possible to offer aggregated quality of a specialist's professional judgment, due to which the company's management received an effective tool for managing and motivating accounting and analytical staff. A morphological matrix for the evaluation of professional judgment as a product of intellectual activity that determines the priority degree of criteria for the assessment of proficiency in quantitative and qualitative parameters is proposed. It made it possible to offer aggregated quality of a specialist's professional judgment, due to which the company's management received an effective tool for managing and motivating accounting and analytical staff. The conceptual model of accounting and analytical support of sustainable development of trade based on the technology of global accounting process in national accounts, the subject of which is determined by institutional units and objects - financial, intellectual, social, reputational and natural capital. It contributes to solving the problems of creation and distribution of value added cost, according to global accounting accrual basis for the grouping of economic transactions by the aggregated indicators of national wealth in the system of national accounts.ru_RU
dc.publisherХарків: ХДУХТru_RU
dc.subjectбухгалтерський облікru_RU
dc.subjectобліково-аналітичне забезпеченняru_RU
dc.subjectсталий розвитокru_RU
dc.subjectризик-менеджментru_RU
dc.subjectрезервиru_RU
dc.subjectконтролінгru_RU
dc.subjectпрофесійне судженняru_RU
dc.subjectстандартизаціяru_RU
dc.subjectметодологіяru_RU
dc.subjectaccountingru_RU
dc.subjectaccounting and analytical supportru_RU
dc.subjectsustainabilityru_RU
dc.subjectontogenyru_RU
dc.subjectrisk managementru_RU
dc.subjectreservesru_RU
dc.subjectcontrollingru_RU
dc.subjectprofessional judgmentru_RU
dc.subjectstandardizationru_RU
dc.subjectmethodologyru_RU
dc.titleОбліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком підприємств торгівліru_RU
dc.typeThesisru_RU
Appears in Collections:2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diss Tarasova (2).pdf7,67 MBAdobe PDFView/Open
Diss Додатки.pdf2,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.