Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3617
Title: Методологія інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства
Authors: Давидова, Оксана Юріївна
Keywords: інноваційне управління
розвиток
методологія
підприємство готельно-ресторанного господарства
стратегія
концептуальні засади
інноваційність
прогнозування
інноваційні методи
innovation management
development
methodology
hotel and restaurant business enterprise
strategy
conceptual foundations
innovation
forecasting
innovative methods
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Давидова, О.Ю. Методологія інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: дисертація … д-ра екон. наук, спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / О.Ю. Давидова; наук. консультант В.В. Прохорова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 630 с. - Бібліогр.: 491 назв.
Abstract: Давидова О.Ю. Методологія інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, 2018. Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних постулатів інноваційного управління розвитком підприємств готельного та ресторанного господарства в сучасних умовах господарювання, які формуються під постійним впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Досліджено гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств: визначення, складові та тенденції розвитку для формування комплексу програм розвитку підприємств з урахуванням різноманітних тимчасових горизонтів з метою виключення високих кризових, економічно недоцільних втрат та підвищення рівня їх конкурентоспроможності в умовах трансформаційної економіки. Систематизований і розширений категоріальний та класифікаційний апарат «Інноваційного управління розвитком підприємств», який доповнює і встановлює логічні зв’язки між базовими категоріями та поняттями дослідження, завдяки уточненню сутності понятий «система», «інновації», «керування», «інноваційне управління» та «розвиток»». Це дозволило уточнити визначення сутності поняття «інноваційне управління розвитком підприємства» як процесу, спрямованого на підвищення рівня конкурентоспроможності, індивідуальності, адаптивності, обізнаності, удосконалення, знання, якості та інших характеристик шляхом ефективного функціонування та розвитку економічної системи з використанням інноваційних підходів, орієнтованих на здійснення нового або удосконаленого виду бізнесу або послуг. Розроблено інноваційну модель інтегрованих систем залежності розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства від соціально-економічного рівня життя населення, сутність якої полягає у формуванні взаємозв’язку функціональних комплексів соціальної сфери та складових якості життя. Це дозволяє концентрувати зусилля окремих складових елементів функціональних комплексів на головних атракторах розвитку соціальної сфери, на базі концепції технології гостинності, задовольняти потреби споживача та отримувати максимальну прибуток у довгостроковій перспективі, створити конкурентоспроможний на світовому ринку туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби споживачів. Сформовані теоретико-методологічні основи інноваційного управління розвитком підприємств, що базуються на поєднанні загальних положень теорій та концепцій економіки, розширенням еволюційної динаміки етапів розвитку методів і засобів наукового пізнання, визначенням принципів формування методології інноваційного управління розвитком підприємств. Це дозволяє встановити динамічну залежність між збільшенням обсягів і масштабу наукових поглядів, а також поглибленням наукового пізнання законів та закономірностей функціонування реального природного та соціального світу, сучасних інноваційних знань та поглядів у системі управління підприємствами, що є основою сучасної парадигми управління. Розроблений теоретико-методичний підхід до оцінки рівня інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, який базується на формуванні функціональних компонентів та систематизації показників для проведення комплексної діагностики інноваційного управління розвитком підприємств готельного та ресторанного господарства та їх необхідного кількості для отримання ефективності. За результатами аналізу, розрахунку інтегральних показників складових комплексної діагностики та кількісної оцінки рівня інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства дається можливість передбачити розбіжності цілей та пріоритетних напрямків інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Розроблена модель формування елементів концепцій маркетингу-мікс (Marketing Mix) 11р за результатами аналізу концепцій 4Р, 7Р та 9Р доповнено двома компонентами, які в сучасних динамічних умовах грають визначальну роль, а саме: Р10 ‒ можливість ‒ можливість і Р11 ‒ позиція ‒ позиція (позиція на ринку), яка об’єднує пропозицію та пропозицію для забезпечення купівлі-продажу продукції та послуг, а також дозволяє керівництву підприємств формувати тактичні та стратегічні напрямки інноваційного управління розвитком підприємства й готельно-ресторанного господарства, які є максимально ефективними і мати довгостроковий позитивний ефект як результат діяльності підприємства. Це дасть можливість задовольнити потреби споживачів, розширити ринки, вийти на нові конкурентні ринки, отримати додатковий прибуток. Запропонована технологія впровадження інноваційних методів управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, яка базується на розмежуванні еволюційних етапів інноваційного управління розвитком підприємств (проходять через попередню стадію розвитку – кон’югація), що існує стадія розвитку (зв’язок та біфуркація), перспективної стадії розвитку (контрдиференціації)) та утворення системогенезиса, як сукупність елементів (самоорганізація, саморегулювання та саморозвиток), що регулює процес розвитку і забезпечує цілісний, безперервний процес, який може бути циклічним або відтворюватися з потенційними змінами на кожній фазі і має вирішальне значення для прогресивної структурної модернізації, пов'язаної з переходом від сировинної орієнтації до інноваційної та високотехнологічної економіки. Розроблено та науково обґрунтовано теоретичні основи взаємозалежних еволюційних регуляторів процесу формування інноваційного управління розвитком підприємств, науково-історичною основою яких є теорія подолання наслідків криз, що базується на хронології виникнення світових економічних криз та шляхах їх подолання завдяки формування теорій криз, розвитку та становлення наукової думки відповідно до періодизації криз як економічного процесу. Це дає можливість визначати вектори розвитку після виникнення будь-якої кризи та є основою для продукування інноваційних управлінських рішень з метою їх подолання, залежно від акценту на вирішення проблеми та забезпечення адекватної моделі поведінки суб’єктів розвитку в умовах трансформаційної економіки. Розроблено інтегрований механізм інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, основою якого є система визначення взаємозв’язків і взаємозалежності між складовими забезпечення, етапами вирішення задач та локальними механізмами формування інноваційної активності в системі управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства з метою організаційного забезпечення реалізації функцій управління та досягнення його ефективності в сучасних умовах функціонування, що дозволяє розробити структурно-якісну систему інноваційних управлінських методів і форм діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства та перманентно забезпечувати їх динамічний розвиток на підставі визначення необхідних та достатніх умов взаємодії його структурних елементів. Розроблено концептуальні основи формування інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (економічних систем), що базується на основі розмежування та встановлення об’єктивних тенденцій взаємодії філософських категорій «знання», «процес» та «ресурс» з урахуванням взаємопов’язаності об’єктів реальності та визначення значущості інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, що забезпечує спроможність створювати сукупні інноваційні ефекти внаслідок внутрішньорівневої та міжрівневої взаємодії, активізувати якісні та кількісні зміни, що в кінцевому підсумку сприяє сталому розвитку підприємства та формує інноваційне управління розвитком через призму гомеостаз інноваційності в трьох напрямах: інноваційність процесу, інноваційність знань та інноваційність ресурсів. Розроблено науково-методологічний підхід до генерування ад’єктивних рішень інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на основі сучасного інноваційного модельно-інформаційного комплексу та методів імітаційного моделювання, що являє собою систему взаємопов’язаних етапів ідентифікації рівня розвитку підприємства щодо здатності визначати обумовлюючі чинники й організовувати поступовий процес формалізації поведінки підприємства як економічної системи під впливом інноваційних управлінських рішень та дозволяє обрати оптимальний сценарій розвитку. Удосконалено науково-практичний підхід до формування та впровадження інноваційного управління розвитком підприємств, базується на синтезі методологічних аспектів гносеологічних корінь та основних напрямах інноватики для формування комплексу програм розвитку підприємств з урахуванням різних часових горизонтів з метою уникнення високо кризових, економічно недоцільних втрат та підвищення рівня їх конкурентоспроможності в умовах трансформаційної економіки. Запропоновано активно-адаптаційна система стратегій інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, яка ґрунтується на формалізації та поєднанні альтернативних засад вирішення основних задач інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, що надає можливість визначити ефективність реалізації різних сценаріїв розвитку та забезпечити побудову збалансованої активно-адаптаційної системи в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, векторально-орієнтованої на досягнення запланованого стратегічного результату розвитку. Систематизовано методи оцінки інноваційного управління розвитком підприємств, що ґрунтуються на наукових дослідженнях і накопиченому досвіді для визначення необхідної методичної бази оцінки інноваційного управління розвитком підприємств, що дозволило систематизувати методи за класифікаційними ознаками і є основою розробки алгоритму використання методів оцінки інноваційного управління розвитком підприємства та дозволяє встановити об’єктивні закономірності відтворення процесу розвитку, які полягають у циклічності, взаємній залежності та обумовленості фаз його формування з метою досягнення визначених органічних параметрів ієрархічних потреб; Розроблено комплексний науково-практичний підхід до оцінки ступеня впливу та нейтралізації ризиків інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, сутність якого полягає у визначенні причин виникнення ризиків, виборі методів оцінки впливу ризиків на основі результатів розрахунку загального інтегрального показника інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства за визначеними підприємствами-репрезентантами у кожному кластері, що є основою методики нейтралізації ризиків на основі розробки стратегії уникнення ризику, що передбачає прийняття інноваційних управлінських рішень на основі порівняльного аналізу фінансово-математичних моделей альтернативних сценаріїв з метою визначення безризикового сценарію із наступним прийняттям його у якості основного та дозволяє сформувати багатовекторні сценарії розвитку в умовах невизначеності, альтернативності шляхом продукування та впровадження інноваційних управлінських рішень. Davydova O. Yu. Methodology of innovation management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry. ‒ Manuscript. Thesis for competition of the degree of Doctor of Economic sciences in specialty 08.00.04. Economics and Management of Enterprises (by the type of economic activity). ‒ Kharkiv State University of Food Technology and Trade of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 2018. The thesis is devoted to the substantiation of theoretical and methodological postulates of innovative management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry in the modern economic conditions, which are formed under the permanent influence of internal and external factors. Gnoseological aspects of the innovation management of the enterprise development are investigated: definitions, components and development trends for the formation of a complex of enterprise development programs with the account of different time horizons in order to avoid highly crisis, economically inexpedient losses and increase of their competitiveness under transformational economy. Categorical and classification apparatus of the “innovation management of the enterprise development” is systematized and expanded, which complements and establishes logical connections between the basic categories and concepts of the research, due to clarification of the essence of concepts “system”, “innovation”, “management”, “innovation management” and “development”. This made it possible to specify definition of the essence of the concept “innovative management of the enterprise development” as a process aimed at increasing the level of competitiveness, individuality, adaptability, awareness, improvement, cognition, quality and other characteristics, through effective functioning and development of economic system with the use of innovative approaches oriented at the implementation of a new or improved type of business or services. An innovative model of integrated systems of development of enterprises of hotel and restaurant economy based on the socio-economic standard of living of the population is developed, the essence of which is the formation of the interrelation of functional complexes of the social sphere and components of the quality of life. This allows concentrating the efforts of the individual components of the functional complexes on the main attractors of the social sphere development, based on the concept of hospitality technology, meeting the needs of the consumer and maximizing profits in the long run, creating a global marketable tourist product that is capable of meeting the needs of consumers as much as possible. Theoretical and methodological foundations of the innovation management of enterprise development are formed, based on the combination of generalized statements of theories and concepts of economics, expansion of evolutionary dynamics of the stages of the development of methods and means of scientific knowledge, defining principles of forming methodology of innovation management of the enterprise development. It allows us to establish dynamic relationship between the increase in the volume and scale of scientific views, as well as deepening of scientific knowledge of the laws and patterns of real natural and social world functioning, modern innovative knowledge and views in the system of managing enterprises, which is the basis of modern management paradigm. Theoretical and methodological approach to the evaluation of the level of innovation management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry, which is based on the formation of functional components and systematization of indicators for comprehensive diagnostics of innovation management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry and their required number to obtain the level of efficiency. According to the results of the analysis, calculation of integral indicators of the components of complex diagnostics and quantitative assessment of the level of innovation management in the development of enterprises of the hotel and restaurant industry provides an opportunity to foresee differences in goals and priorities for innovative management of the development of enterprises in the hotel and restaurant industry in the medium and long term. A model for the formation of the elements of marketing mix 11P concept is developed according to the results of the analysis of 4P, 7P and 9P concept with two components that play a decisive role under current dynamic conditions, namely: P10 – possibility, and P11 ‒ position (market position), which combine supply and demand to ensure sale and purchase of products and services, and allows management of enterprises to form tactical and strategic directions of innovative development management of the enterprise of the hotel and restaurant industry, which are extremely efficient and have a long term positive effect as a result of the enterprise activity. This will provide an opportunity to meet consumer demand, expand markets, enter new competitive markets, and get additional income. The proposed technology is the introduction of innovative methods of managing the development of enterprises of hotel and restaurant economy, which is based on the delineation of the evolutionary stages of innovation management of enterprise development (passing through the preliminary stage of development - conjugation), there is a stage of development (communication and bifurcation), a perspective stage of development (counter-differentiation) and the formation of systemogenesis as a set of elements (self-organization, self-regulation and self-development), which governs the development process and provides a holistic , a continuous process that can be cyclic or reproduced with potential changes in each phase and is crucial for the progressive structural modernization associated with the transition from raw orientation to an innovative and high-tech economy. Theoretical bases of interdependent evolutionary regulators of the process of formation of innovative management of enterprises development, the scientific and historical basis of which is the theory of crisis management, based on the chronology of the emergence of world economic crises and ways of overcoming them through the formation of crisis theories, the development and formation of scientific thought respectively, have been developed and scientifically substantiated. to periodization of crises as an economic process. It enables to determine the development vectors after any crisis and is the basis for producing innovative management decisions in order to overcome them, depending on the emphasis on solving the problem and ensuring an adequate model of the behavior of the subjects of development in the conditions of the transformational economy. The integrated mechanism of innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant industry is developed, the basis of which is the system of determination of interconnections and interdependence between the components of provision, stages of solving problems and local mechanisms of formation of innovation activity in the system of management of development of enterprises of hotel and restaurant economy with the purpose of organizational support for the implementation of functions management and achievement of its efficiency in modern operating conditions that allows development You structural quality management system of innovative methods and forms of enterprises of hotel and restaurant sector and permanently secure their dynamic development on the basis of determining the necessary and sufficient conditions for interaction between its structural elements. The conceptual foundations of the formation of innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant economy (economic systems) have been developed, which is based on the differentiation and establishment of objective tendencies of the interaction of the philosophical categories "knowledge", "process" and "resource" taking into account the interconnectedness of objects the reality and determination of the importance of innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant industry, which provides the ability to create aggregate innovative effects due to the inside intensive and inter-level interaction, to activate qualitative and quantitative changes that ultimately contribute to sustainable development of the enterprise and forms innovative development management through the prism of homeostasis of innovation in three areas: innovation process, innovation knowledge and resource innovation. The scientific and methodological approach to the generation of the adjective decisions of innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant economy on the basis of modern innovation model-information complex and methods of simulation modeling, which is a system of interrelated stages of identification of the level of enterprise development regarding the ability to determine the determining factors and organize a gradual process of formalizing the behavior of the enterprise as an economic system under the influence of innovative management s decisions and allows you to choose the best scenario. The scientific and practical approach to the formation and implementation of innovative management of enterprise development has been improved, based on the synthesis of methodological aspects of epistemological roots and the main directions of innovation for the formation of a complex of programs of enterprise development taking into account different time horizons in order to avoid highly critical, economically unreasonable losses and increase their competitiveness. in a transformational economy. The active-adaptation system of strategies of innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant economy is proposed, which is based on the formalization and combination of alternative principles of solving the main tasks of innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant economy, which provides an opportunity to determine the effectiveness of the implementation of various development scenarios and to ensure the construction of a balanced active- adaptation system in the activity of enterprises of hotel and restaurant industry, vector -oriented to achieve the intended outcome of strategic development. The methods of evaluation of innovative management of the development of enterprises based on scientific researches and accumulated experience have been systematized in order to determine the necessary methodological basis for the evaluation of innovative management of the development of enterprises, which made it possible to systematize the methods on the basis of classification criteria and is the basis for developing an algorithm for the use of methods for assessing innovation management of enterprise development and allows us to establish Principles of reproduction of the development process, which consist of cyclicity, a mutual hall the nature and conditionality of the phases of its formation in order to achieve the determined organic parameters of hierarchical needs. A comprehensive scientific and practical approach to the assessment of the degree of influence and neutralization of the risks of innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant economy, the essence of which is to determine the causes of risks, the choice of methods for assessing the impact of risks based on the results of calculating the overall integral indicator of innovation management of the development of hotel and restaurant households by designated representative enterprises in each cluster, which is the basis of the neutralization technique Risks based on the development of a risk avoidance strategy that involves the adoption of innovative management decisions based on a comparative analysis of the financial and mathematical models of alternative scenarios in order to identify a risk-free scenario with subsequent adoption as the main one and allows the formation of multivector scenarios of development in terms of uncertainty, alternatives through production and the introduction of innovative managerial decisions.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3617
Appears in Collections:2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d_davidova.pdf8,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.