Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3655
Title: Trade enterprises working capital management on the base of the system and reproducing approaches
Other Titles: Управління оборотним капіталом торговельних підприємств на основі системного та відтворювального підходів
Authors: Сіфурова, Альона Ігорівна
Sifurova, Alyona
Keywords: система управління
оборотний капітал
системний та відтворювальний підходи
підприємство торгівлі
management system
working capital
system and reproducing approaches
trade enterprise
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Сіфурова А.І. Управління оборотним капіталом торговельних підприємств на основі системного та відтворювального підходів / А.І. Сіфурова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 64-76. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 2(28)
Abstract: The scientific approaches to enterprise management organization on the base of system approach are considered and systematized. It is found out that in spite of significant number of scientific works the issues related to the definition of the essence, functions, principles, mechanisms, peculiarities and specifics of the use of systematic approach to the trade enterprises working capital management at the successive stages of the reproducing process, which takes place on the capitalized base. The effect of modern mechanism of working capital management as an important element of the trade enterprise management system is researched with taking into account the high proportion of borrowed funds in the structure of sources of financial resources and significant effect of working capital on the financial results of trade enterprise activity. The necessity of use of the systematic and reproducing approaches to management is substantiated for increasing the efficiency of working capital formation processes from diversified sources, its investing in trade enterprise assets, use and reproducing on the capitalized base. The principles, functions, methods, tools, criteria of efficiency, stages of the reproducing process in the working capital management of trade enterprises are determined. Розглянуто й систематизовано наукові підходи до організації управління підприємством на основі системного підходу. Виявлено, що, незважаючи на значну кількість наукових праць, залишаються актуальними питання, пов’язані з визначенням суті, функцій, принципів, механізмів, особливостей та специфіки застосування системного підходу до управління оборотним капіталом торговельних підприємств на послідовних стадіях відтворювального процесу, що відбувається на капіталізованій основі. Досліджено дію сучасного механізму управління оборотним капіталом як важливого елемента загальної системи управління підприємством торгівлі, зважаючи на високу питому вагу позикових коштів у структурі джерел фінансових ресурсів та враховуючи суттєвий вплив оборотного капіталу на фінансові результати діяльності торговельних підприємств. Виявлено важливий вплив підсистеми управління оборотним капіталом на формування внутрішньофірмової системи управління підприємствами торгівлі на підставі аналізу динаміки та структури фінансових джерел та оцінки ефективності використання оборотного капіталу підприємствами торгівлі України протягом 2010–2017 років. Виявлено, що сучасні складні умови підприємництва в Україні призвели до того, що переважна більшість вітчизняних підприємств оптової та роздрібної торгівлі відчуває гостру нестачу власних коштів для формування оборотного капіталу, який є джерелом фінансування складових елементів оборотних активів, що істотно впливає на рівень фінансової стійкості й ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємств. Обґрунтовано необхідність використання системного та відтворювального підходів до управління з метою підвищення ефективності процесів формування оборотного капіталу з диверсифікованих джерел, його інвестування в активи підприємств торгівлі, використання та відтворення на капіталізованій основі. Визначено принципи, функції, методи, інструменти, критерії ефективності, етапи відтворювального процесу в системі управління оборотним капіталом підприємств торгівлі. Доведено, що вдосконалення загальної системи управління підприємством торгівлі та підвищення її ефективності залежать від розбудови сучасної дієвої підсистеми управління оборотним капіталом та організації процесу управління на окремих етапах відтворювального процесу торговельного підприємства в єдності та взаємозв’язку з іншими підсистемами та елементами, що забезпечить стабільне функціонування та динамічний розвиток підприємств торгівлі в ринкових умовах у довгостроковому періоді.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3655
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 28. - 2018 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реп.6.pdf866,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.