Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4065
Title: Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах інтеграції в світову економіку
Authors: Асває, Азаден
Keywords: бухгалтерський облік
гармонізація
стандартизація
конвергенція
міжнародні стандарти фінансової звітності
трансформація
конверсія
трансляція
внутрішній аудит
концепція
ризик-орієнтований підхід
accounting
harmonization
standardization
convergence
international standards of financial reporting
transformation
conversion
broadcast
internal audit
concept
risk-based approach
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Асває, Азаден. Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах інтеграції в світову економіку: дисертація … канд. екон. наук, спец.: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А. Азаден.; наук. керівник Н.С. Акімова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 324 с. - Бібліогр.: 223 назв.
Abstract: Асває Азаден. Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах інтеграції в світову економіку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (за видами економічної діяльності»).–Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019. Дисертацію присвячено вирішенню актуальних науково-практичних завдань з удосконалення організаційних і методичних засад обліку і аудиту в умовах адаптації до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту. Проведено теоретичний аналіз змісту понятійних категорій, що характеризують систему бухгалтерського обліку і аудиту в умовах міжнародної економічної інтеграції, а саме гармонізації і стандартизації. На основі аналізу різних підходів до дефініції «гармонізація» запропоновано його уточнене визначення як процесу, пов'язаного зі спільною діяльністю вчених і практиків, що спрямований на зближення облікових систем різних країн для створення єдиної системи обліку і мінімізації на глобальному рівні всіх відмінностей. Побудовано принципову схему проходження даного процесу та визначено співвідношення різних сучасних концепцій гармонізації обліку і фінансової звітності, що демонструє неоднозначність наукових думок з питань досягнення гармонізації фінансової звітності. Проведено всебічний аналіз використання Міжнародних стандартів у світовій економічній системі як основи формування глобальної інтеграційної моделі підготовки та поширення фінансової інформації, виявлені способи використання МСФЗ, які найбільш адекватно відповідають задачам розвитку світової економіки. Виокремлено можливі форми застосування МСФЗ та проведено ранжування МСФЗ в країнах світу за ступенем їх використання: стандарти МСФЗ вимагаються для вітчизняних публічних компаній, стандарти МСФЗ дозволені, але не обов'язкові для вітчизняних публічних компаній, стандарти МСФЗ вимагаються або дозволені для лістингу іноземними компаніями, стандарт МСФЗ для МСБ є обов'язковими або дозволеними, Стандарт МСФЗ для МСБ знаходиться на розгляді. Досліджено національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку Лівії, на основі чого систематизовані її основні недоліки і об'єктивні причини, що доцільно для подальшого визначення стратегії кардинального реформування в цілому системи лівійської облікової системи. Виділено умови формування бухгалтерської професії в контексті впровадження МСФЗ та запропонована концепція в якій систематизовані методологічні компоненти бухгалтерських знань в Лівії. Визначено пріоритети напрямків реформування національної облікової системи Лівії (концептуальна основа, облік основних об'єктів, аспекти розкриття інформації в звітності, інвестиції та фінансові вкладення, спеціальні стандарти), на основі чого розроблена Програма реформування національної облікової системи Лівії. Досліджено сутність поняття «конвергенція» і визначено, що під «конвергенцією» необхідно розуміти процес зближення систем бухгалтерського обліку і звітності шляхом вибору (руху назустріч один до одного) МСФЗ спільно з національними регулюючими органами рішень облікових завдань, які забезпечать підготовку та подання зрозумілої, порівнянної і надійної інформації у фінансовій звітності Визначено, що на сучасному етапі особливу увагу в процесі конвергенції поки ще приділяється в основному зближенню МСФЗ і загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США (Generally Accepted Accounting Principles) - US GAAP. Обґрунтовано, що процес конвергенції МСФЗ та US GAAP для Лівії є особливо гострим питанням, тому що всі лістингові компанії зобов'язані складати та подавати свою звітність згідно з МСФЗ, чого зараз не спостерігається. В роботі визначені ключові фактори, що впливають на даний процес, проаналізовано потенційний вплив відмінностей МСФЗ та US GAAP на облік діяльності лівійських компаній, розроблено покроковий план до переходу на використання МСФЗ. План переходу складається з чотирьох етапів: 1 етап – конвергенція МСФЗ і US GAAP; 2 етап – поліпшення нормативно-правової системи шляхом оновлення та зміни законодавчих актів бухгалтерського обліку; 3 етап – видання нових стандартів бухгалтерського обліку на основі МСФЗ; 4 етап – конвергенція лівійських стандартів бухгалтерського обліку з МСФЗ. Особливу увагу було приділено технічним питанням бухгалтерського обліку, а саме: визначені ключові відмінності в підходах до обліку діяльності компаній між МСФЗ та US GAAP та проведене перехресне порівняння між МСФЗ і US GAAP. Оцінено потенційно вплив виявлених розбіжностей на процес обробки даних в бухгалтерських облікових системах, на процес підготовки фінансової звітності та ін. Доведено, що процес переходу на МСФЗ не є простим, тому для виконання вимог МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ (IFRS) 1) запропоновані елементи підготовчої роботи в умовах переходу до МСФЗ, які передбачають заходи методологічного та організаційного характеру відповідно до особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства. Першим елементом організаційного характеру запропонована розробка облікової політики, яка належить до компетенції організації. Пропонуються 3 моделі формування облікової політики. В рамках моделі 2 запропонована Концептуальна модель формування облікової політики відповідно до МСФЗ. Незважаючи на складність її розробки, ця облікова політика може використовуватися в якості корпоративного документа, що забезпечує єдину систему обліку та звітності і в якості практичного посібника для поточного навчання фахівців організації при переході до МСФЗ. При формуванні облікової політики необхідно враховувати і методичні вимоги МСФЗ, тобто: розділи обліку, по яким в стандартах передбачена можливість вибору із альтернативних варіантів; розділи обліку, де порядок відображення господарських операцій суворо регламентований та ін. Запропонована модель формування методичних положень облікової політики по МСФЗ. Особливої актуальності набуває теоретична і практична розробка методу складання фінансової звітності за вимогами МСФЗ і його застосування в рамках комплексного підходу до організації процесу підготовки фінансової звітності, гарантуючи достатню точність подання фінансової інформації в прийнятні терміни. Проведено порівняльний аналіз способів отримання звітності по МСФО українськими компаніями з метою виявлення найбільш оптимального та вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку методики реалізованої в рамках застосування даного способу. Уточнено етапи складання фінансової звітності за кожним із методів, а також, запропоновані концептуальні моделі автоматизованої обробки облікової інформації при використання методу трансформації, паралельного обліку (конверсії), трансляції, а також запропонованого комбінованого методу складання бухгалтерської (фінансової) звітності в умовах переходу до використання міжнародних стандартів. Запропонована методика підготовки окремої фінансової звітності за МСФЗ дозволяє компанії з найменшими витратами трудових і фінансових ресурсів провести збір та узагальнення інформації з метою підготовки звітності в міжнародному форматі, що докорінно впливає на ефективність управлінських рішень, які багато в чому залежать від достовірності та своєчасності фінансової та управлінської інформації, що міститься у відповідній звітності, відкриваючи організації нові можливості із залучення великих іноземних інвесторів. Теоретично обґрунтовано необхідність категорії внутрішнього аудиту при впровадженні міжнародних стандартів, а також запропоновані її основні характеристики і визначено місце внутрішнього аудиту в організації контролю господарюючого суб'єкта. Визначено варіанти реалізації функцій внутрішнього аудиту в період переходу на міжнародні стандарти аудиту та фінансової звітності, сформульовані завдання, які вирішуються системою внутрішнього аудиту, з метою оцінки та вдосконалення системи управління, а також запропонована методика експрес – оцінки діяльності служби внутрішнього аудиту. Запропонована концепція внутрішнього аудиту на підприємстві яка є сукупністю цілей, прийомів, методів і способів реалізації діяльності зі збору, фіксації, перевірці і контролю інформації про діяльність підприємства. Результати, отримані по засобах використання процедур вживаних в ході перевірки, можуть бути використані керівництвом для ухвалення ефективних управлінських рішень при переході на МСА. Систематизовано механізм формування інформаційних потоків, які формують процедуру внутрішнього аудиту в форматі МСФЗ та МСА, спрямований на систематизацію та деталізацію інформаційної бази по конкретним ланкам структури економічного суб'єкта з урахуванням галузевого аспекту, їх угруповання по процедурам і напрямками робіт, а також дозволяє послідовно розглядати всі елементи системи обробки даних. Практична значимість роботи полягає в можливості використання основних методичних рекомендацій в практиці підготовки звітності за МСФЗ, що дозволить багатьом компаніям ґрунтовно спланувати підготовку першої звітності за МСФЗ, вирішити ряд проблем підготовки, а також дозволить знизити витрати, пов'язані з переходами на застосування МСФЗ та МСА. Asvae Azaden. Accounting and auditing according to international standards in terms of integration into the world economy. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. The dissertation for competition of the scientific degree of Candidate of Economic Sciences (PhD) by specialty 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by the types of economic activity). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. The dissertation is devoted to solving actual scientific and practical tasks concerning the improvement of organizational and methodical principles of accounting and auditing in the conditions of adaptation to International Financial Reporting Standards and International Standards on Auditing. Theoretical analysis of the content of conceptual categories that characterize the system of accounting and audit in the conditions of international economic integration, namely, harmonization and standardization, is carried out. On the basis of the analysis of different approaches to the definition of "harmonization", itsclarified definition as a process associated with the joint activities of scientists and practitioners, aimed at convergence of accounting systems of different countries for the creation ofthe unified system of accounting and minimization of the global level of all differences is proposed. The principled scheme of passing this process is created, and the correlation between different modern concepts of harmonization between accounting and financial reporting, which demonstrates the ambiguity of scientific opinions on the issues of the harmonization of financial reporting, is determined. The use of International Standards in the world economic system as the basis for the formation of a global integration model for the preparation and dissemination of financial information is comprehensively analyzed.The ways for using IFRS that are most appropriate to the objectives of the world economy are revealed. The possible forms of IFRS application are outlined and IFRS are ranked in the countries around the world by their degree of use: IFRS standards required for domestic public companies; IFRS standards permitted, but not required for domestic public companies; IFRS standards required or permitted for listing by foreign companies; mandatory or permitted IFRS standard for SMEs. IFRS standard for SMEs is under consideration. The national regulatory framework for accounting in Libya has been investigated, on the basis of which its main shortcomings and objective reasons are systematized, which is expedient for further definition of the strategy of cardinal reform in the whole system of the Libyan accounting system. The conditions for the formation of the accounting as a profession in the context of introducing IFRS are outlined, and the concept in which the systematized methodological components of accounting knowledge in Libya is proposed. The priorities of the reform of the national accounting system of Libya (conceptual framework, accounting of the main objects, aspects of the information disclosure in reporting, capital and financial investments, special standards), on the basis of which the program of reforming the national accounting system of Libya was developed. The essence of the concept of "convergence" is studied.It is determined that "convergence" should be understood as the process of rapprochement of accounting and reporting systems by choosing (moving towards each other) IFRS together with national regulatory authorities for solving accounting problems that will ensure the preparation and presentation of a clear, comparable and reliable information in the financial statements. It is determined that, at the present stage, the focus in the convergence process is on the rapprochement of IFRS and generally accepted principles of accounting (US GAAP). It is substantiated that the process of convergence between IFRS and US GAAP for Libya is particularly acute because all listed companies are to compile and submit their reporting according to IFRS, which is not currently observed. The paper identifies the key factors that influence this process, analyzes potential impact of differences between IFRS and US GAAP on the accounting of Libyan companies, and develops a step-by-step plan for the transition to using IFRS. The transition plan consists of four phases: stage 1 – convergence of IFRS and US GAAP; stage 2 – improvement of the regulatory system by updating and changing legislative acts of accounting; stage 3 – issue of New IFRS Accounting Standards; stage 4 – convergence of Libyan accounting standards with IFRS. Particular attention is paid to technical issues of accounting, namely: key differences in the approaches to accounting in companies between IFRS and US GAAP were identified, and cross comparison was made between IFRS and US GAAP. The potential impact of the detected discrepancies on data processing in accounting systems, on the process of financial statements preparation, etc. is estimated. It is proved that transition to IFRS is not straightforward, therefore, in order to fulfillment of requirements with IFRS 1, "First Application of International Financial Reporting Standards" (IFRS 1), the elements of preparatory work in the conditions of transition to IFRS that presuppose methodological and organizational measures in accordance with the peculiarities of financial and economic activity of the enterprise, are anticipated. The first element of the organizational nature is the development of accounting policy that falls within of the organization competence. 3 models of accounting policy are presented. As a part of Model 2, a Conceptual Model for the Formation of Accounting Policies in accordance with IFRS is proposed. Despite the complexity of its development, this accounting policy can be used as a corporate document that provides a unified accounting and reporting system, and as a practical guide for the current training of the organization's specialists during the transition to IFRS. When forming an accounting policy, it is also necessary to take into account methodological requirements of IFRS, i.e.: accounting sections, according to what standards the possibility of choosing from alternative options is provided; sections of accounting, where the order of economic operations’ reflection is strictly regulated, etc. The model for the formation of methodical provisions of accounting policy under IFRS is proposed. Theoretical and practical development of the method of financial reporting by the requirements of IFRS and its application within the framework of the integrated approach to the organization of the process of financial reportingpreparation, ensuring sufficient accuracy of submitting financial information in reasonable time, becomes especially relevant. The ways of obtaining IFRS reporting by Ukrainian companies are comparatively analyzedfor theidentification of the most optimal one, and in order to develop proposals for the further development of the method implemented within the framework of its application. The stages of financial statementscompilation by means of each of the methods are specified, as well as the conceptual models of automated processing of accounting information using the method of transformation, parallel accounting (conversion), translation, as well as the proposed combined method of compiling accounting (financial) reporting in the conditions of transition to the use of international standards. The proposed methodology of preparing individual financial statements under IFRS allows a company with the lowest cost of labor and financial resources to collect and aggregate information for the preparation of reporting in an international formatthat has a fundamental impact on the effectiveness of managerial decisions, which largely depend on the reliability and timeliness of financial and managerial information contained in the relevant reporting, opening new opportunities to the organization for attracting large foreign investors. The necessity of the category of internal audit during the implementation of international standards was theoreticallysubstantiated, as well as its main characteristics were proposed, and the place of internal audit in the organization of the economic entity control was determined. The variants of the implementation of internal audit functions during the period of transition to international standards of audit and financial reporting are defined, the tasks solved by the internal audit system are formulated in order to assess and improve the system of management, and the method of express assessment of the activities of the internal audit service is proposed. The concept of internal audit at the enterprise, which is a set of goals, methods, methods and methods of realization collection, fixing, checking and control of the information about activity of the enterprise is offered. The results obtained through the application of procedures used during the inspection, can be used by management to make effective managerial decisions when transitioning to ISA. The mechanism of creating information flows is systematized. It forms the procedure of internal audit in the format of IFRS and ISA, aimed at the systematization and detailing of the information base on the concrete links of the economic entity structure taking into account the branch aspect, their grouping according to the procedures and directions of work. It also allows us to consistently consider all elements of the data processing system. Practical value of the obtained results is the possibility of using the main methodological recommendations in the IFRS reporting practice, which will enable many companies to plan the preparation of the first IFRS reporting thoroughly, to resolve a number of training issues, and to reduce the costs connected with the transition to the application of IFRS and ISA.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4065
Appears in Collections:2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d_asv.pdf4,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.