Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4953
Title: Бухгалтерський облік і контроль соціального капіталу в підприємствах торгівлі
Authors: Мельничук, Марина Олексіївна
Keywords: бухгалтерський облік
внутрішній контроль
соціальний капітал
соціально-відповідальна політика
соціальний облік
соціальні витрати
нефінансовий звіт
управлінський облік
accounting
internal control
social capital
socially responsible policy
social accounting
social expenses
non-financial report
management accounting
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Мельничук, М.О. Бухгалтерський облік і контроль соціального капіталу в підприємствах торгівлі: дисертація … канд. екон. наук, спец.: 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / М.О. Мельничук; наук. керівник О.В. Чумак; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 234 с. - Бібліогр.: 232 назв.
Abstract: Мельничук М. О. Бухгалтерський облік і контроль соціального капіталу в підприємствах торгівлі. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України. Харків. 2019. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних і методичних постулатів та вирішенню науково-практичного завдання щодо обліку й внутрішнього контролю соціального капіталу підприємств торгівлі. Обґрунтовано сутнісне тлумачення та архітектоніку соціально-відповідальної політики торговельних підприємств, яка базується на вартісно-орієнтованому підході й передбачає необхідність диференціації ціннісних пропозицій для різних груп стейкхолдерів за різними рівнями: державним, регіональним (місцевим) та рівні підприємства. Науково-теоретичне підґрунтя побудови системи управління соціальною відповідальністю торговельного підприємства забезпечує обґрунтування сутності категорії соціальний капітал. Дослідження гносеології соціального капіталу в системі реалізації соціально-відповідальної політики торговельних підприємств дозволило ідентифікувати й узагальнити складові такого капіталу, від використання яких очікується економічна вигода та капіталізація. Проведено ґрунтовне дослідження змістовного наповнення категорії «соціальний капітал» для цілей бухгалтерського обліку в контексті реалізації соціально-відповідальної політики торговельного підприємства. Сформовано авторське бачення категорії соціальний капітал, як сукупності економічних ресурсів, які забезпечують капіталізацію підприємства або збільшують прибутковість, тому виступає чинником стабільності соціально-економічного розвитку. Узагальнено концептуальні теоретико-методичні підходи до побудови соціального обліку в структурі бухгалтерського обліку, на основі яких забезпечується вимірювання результатів соціальної та екологічної діяльності підприємства для визначення відповідних індикаторів, які її характеризують та будуть відображені у нефінансовому звіті. Систематизовано та ідентифіковано структурні елементи облікової політики та виокремлено об’єкти бухгалтерського обліку щодо соціального капіталу. Уточнено контекст формування положень облікової політики щодо соціального капіталу шляхом виокремлення трьох блоків: економічний, соціальний та екологічний облік, що дозволяє оцінювати ефективність корпоративної соціальної діяльності підприємства. Рекомендовано методично-організаційні аспекти формування облікової політики щодо соціального капіталу, через розкриття засад організації та ведення бухгалтерського обліку елементів соціального капіталу в частині структурування облікової системи шляхом виділення соціального та/чи екологічного обліку. Удосконалено методичні засади синтетичного та аналітичного обліку операцій з елементами соціального капіталу на основі положень П(С)БО та МСФЗ, специфічних умов торговельної діяльності та необхідності подання даних для складання нефінансового звіту. Визначено облікові номенклатури, за якими доцільно генерувати в системі соціального обліку дані про соціальний капітал через фасетну систему аналітичного обліку для складання нефінансового звіту. Усі облікові номенклатури соціального капіталу як об’єкти обліку, в рамках дослідження, поділено на три основні групи: витрати операційної діяльності, зобов’язання і забезпечення майбутніх виплат та невідчутні активи. Ґрунтуючись на обліковій теорії використання інтегрованої моделі, за якої відкривається рахунок-екран, запропоновано увести рахунок-екран «Соціальні витрати», на якому буде генеруватись повна облікова інформація про складові соціального капіталу. Визначено доцільність розкриття звітної інформації про складові соціального капіталу у розрізі сфер соціальної відповідальності (персонал, суспільство, екологія), зокрема, згідно передбачених у GRI (Global Reporting Initiative) стандарті структури складання звітності. Вивчення організаційно-методичного забезпечення складання нефінансової звітності здійснено шляхом алгоритмізації процесу підготовки звітності за взаємозалежними організаційною та методичною складовими, що підвищує аналітичність звітної інформації. Узагальнено підходи, за якими передбачається структурування обраного звіту відповідно напрямам соціально відповідальної політики шляхом систематизації показників, які характеризують сфери співпраці із суспільством й споживачами та екологізацію довкілля й управління персоналом, що забезпечує транспарентність інформації про соціальну відповідальність підприємства. Доведено доцільність побудови моделі управлінського обліку соціального капіталу за стратегічним аспектом на позитивній теорії бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на можливості відображати явища бухгалтерського обліку відповідно економічним та соціальним теоріям. Інформація про процеси і явища, котрі мають бути відображені в системі управлінського обліку соціального капіталу, реєструється на трьох етапах за концепцією, детермінованою показниками соціально-орієнтованого бізнес середовища. На основі цього можна розрахувати систему збалансованих показників для звітів з управління підприємством. При цьому, використано суть інтеграції облікових систем, коли функціонування підсистеми управлінського обліку забезпечено функціонуванням системи фінансового обліку та дозволяє здійснювати внутрішній контроль. Організаційний рівень управлінського обліку соціального капіталу ґрунтується на високому методичному рівні та будується на рекомендованих: розроблених регламентах, визначених завданнях, центрах відповідальності та етапах, ітологічному напрямі при автоматизації облікових процесів. На основі узагальнення елементів соціального капіталу сформовано перелік видів контрольних процедур операцій щодо соціального капіталу та визначено взаємозв’язок суб’єктів і об’єктів контролю. Підприємствам торгівлі рекомендовано застосовувати методичний підхід до внутрішнього контролю, який базується на оцінці ризику, тому ключова увага має бути зосереджена на найбільших ризикових операціях, які мають суттєвий вплив на соціально-економічну систему та вартість капіталу. Для оцінки врахування вимог різних груп стейкхолдерів контрольні дії в роботі розділено на дві підсистеми: обов’язковий та необов’язковий контроль. Визначено взаємозв’язок облікового блоку – інформаційного джерела контролю та структурних одиниць внутрішнього контролю для досягнення підвищення оперативності внутрішнього контролю соціального капіталу. Узагальнено концептуальні методичні підходи до етапів побудови інформаційно-аналітичного забезпечення соціально-економічної системи шляхом представленого узгодженого алгоритму й механізму його формування з метою визначення впливу елементів соціального капіталу на стійкість соціально-економічної системи торговельного підприємства. Сформовано методичний підхід визначення впливу складових соціального капіталу підприємства на соціально-економічну систему за умов сталого розвиту через інтегральний аналіз. На основі результатів аналізу показників соціально-економічної системи двох рітейлів ТОВ «Метро кеш енд Кері Україна» та ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» розраховано інтегральні показники (обрано вісім показників певного аспекту діяльності) за соціальною (І_С) та екологічною (І_Е) сферами. Обґрунтовано, що прикладне застосування рекомендованих індикаторів уможливить виявлення негативного впливу або тенденцій в соціально-економічній системі підприємства у майбутніх звітних періодах. Melnychuk M. O. Accounting and control of social capital in trade companies. - On the rights of manuscript. Thesis for the degree of candidate of economic sciences according to speciality 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by type of economic activity). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade of Ministry of Education and Science of Ukraine. Kharkiv. 2019. The thesis is devoted to reasoning of theoretical and methodological hypothesizes and solution of scientific and practical task in relation to accounting and internal control of trade companies’ social capital. There was grounded substantive interpretation and architectonics of socially responsible policy of trade companies which is based on value-oriented approach and requires the necessity to differentiate value propositions for different stakeholders at different levels: state, regional (local) and company levels. The scientific and theoretical basis for composition of social responsibility management system of a trade company provides substantiation of the essence of the category «social capital». The research of gnosiology of social capital in the system of implementation of socially responsible policy of trade companies allowed identifying and summarizing components of such capital from which economic benefits and capitalization are expected. A thorough study of the substantive content of the category «social capital» for the purposes of accounting in the context of implementation of socially responsible policies of a trade company was conducted. The author's vision of the category «social capital» as a set of economic resources that assures capitalization of a company or increase of its profitability, therefore is a factor of stability of social and economic development. Conceptual theoretical and methodological approaches to forming of social accounting in the structure of accounting are summarized, on the basis of which measurement of the results of social and environmental activity of a company is provided to determine the relevant indicators that characterize it and would be reflected in the non-financial report. The structural elements of accounting policy were identified and systematized and the objects of accounting in relation to social capital were distinguished. There was ascertained context of formation of provisions of accounting policy for social capital by identifying three blocks: economic, social and environmental accounting which allows evaluating the effectiveness of corporate social activity of a company. In addition, there were recommended methodological and organizational aspects to form accounting policy for social capital through disclosure of principles of organization and accounting of elements of social capital in the structure of the accounting system by outlining social and / or environmental accounting. Methodological principles of synthetic and analytical accounting of transactions with elements of social capital were improved based on the provisions of Ukrainian Accounting standards and IFRS, specific trading conditions and the necessity to submit data to prepare a non-financial report. The accounting nomenclatures for which it is expedient to generate data on social capital through the facet system of analytical accounting for preparation of non-financial report were determined. All social capital accounting nomenclatures as accounting objects in the study are divided into three main groups: operating expenses, commitments and future payments, and non-tangible assets. Based on the accounting theory of usage of the integrated model under which «intermediate accounts» are opened, it was proposed to introduce the intermediate account «Social Expenses» on which full accounting information about the components of social capital will be generated. The expediency of disclosure of reporting on the components of social capital in terms of areas of social responsibility (personnel, society and environment) was determined, in particular, according to the structure of reporting structure stipulated in GRI (Global Reporting Initiative). The study of organizational and methodological support for preparation of non-financial statements is carried out by algorithmizing the process of preparation of reports according to interdependent organizational and methodological components which increases the analytical information. The approaches which envisage structuring of the selected report according to the areas of socially responsible policy are generalized by systematization of indicators characterizing the spheres of cooperation with society and consumers and greening of the environment and personnel management which ensures transparency of information on the social responsibility of a company. There was proved the expediency of creating a model of management accounting of social capital on a strategic aspect on the positive theory of accounting which is based on the ability to reflect accounting events in accordance with economic and social theories. Information about the processes and events that should be reflected in the system of management of social capital is recorded in three stages according to the concept determined by the indicators of socially oriented business environment. Based on this it is feasible to calculate a balanced scorecard for a company’s management reports. At the same time, the essence of the integration of accounting systems is used when the functioning of the management accounting subsystem is ensured by the functioning of the financial accounting system and allows conducting internal control. The organizational level of management accounting of social capital is based on a high methodological level and is built on the recommended: developed regulations, defined tasks, responsibility centers and stages, itological direction in the automation of accounting processes. On the basis of generalization of elements of social capital the list of types of control procedures of operations on social capital was created and the interrelation of subjects and objects of control was determined. Trade companies were advised to apply a methodological approach to internal control based on risk assessment thus the focus should be on the transactions with higher risk that have a significant impact on the social and economic system and the cost of capital. In order to evaluate whether the requirements of different stakeholder groups are considered the control actions are divided into two subsystems: mandatory and optional control. The interconnection of the account block – information source of control and structural units of internal control was determined in order to increase the efficiency of internal control of social capital. Conceptual methodical approaches to the stages of creating of information and analytical support of the social and economic system are generalized by presenting a coordinated algorithm and mechanism of its formation in order to determine influence of elements of social capital on the stability of the social and economic system of a trade company. The methodical approach of determining the influence of social capital components of a company on the social and economic system under conditions of sustainable development through integrated analysis was formed. On the basis of the results of analysis of the indicators of the social and economic system of two retailers of Metro Cash & Carry Ukraine LLC and Ashan Ukraine Hypermarket LLC, integral indicators (eight indicators of a certain aspect of activity) for social (І_С) and environmental (І_Е) spheres were calculated. There was substantiated that the application of the suggested indicators would allow identification of negative impact or trends in the social and economic system of a company in the future reporting periods.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4953
Appears in Collections:2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельничук dis.pdf4,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.