Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4954
Title: Управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі
Authors: Шуміло, Ольга Станіславівна
Keywords: економічна безпека
підприємства роздрібної торгівлі
система управління економічною безпекою
концепція управління економічною безпекою
модель
рівень економічної безпеки
адаптивність
ефективність управління
комплекс заходів
комплекс заходів
retail trade enterprises
system of economic security management
concept of economic security management
model
level of economic security
adaptability
managerial effectiveness
package of measures
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Шуміло, О.С. Управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі: дисертація … д-ра екон. наук, спец.: 08.00.04. – економіка та управління підприємствами / О.С. Шуміло; наук. консультант М.В. Чорна; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 547 с. - Бібліогр.: 338 назв.
Abstract: Шуміло О. С. Управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі. – На правах рукопису Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та розробці теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій щодо управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі. Систематизовано теоретичні підходи до дефініції «економічна безпека підприємства» за напрямами: досягнення основних цілей функціонування підприємства та стан його захищеності. Досліджено джерела небезпек діяльності підприємства, сутність категорій «загроза», «небезпека», «ризик» та встановлено їх взаємозалежність та взаємозв’язок. Визначено економічну безпеку підприємств як соціально-економічну систему, яка складається з певних складових та визначається станом захищеності підприємств від внутрішніх і зовнішніх загроз та характеризується властивістю до адаптації змінам умов функціонування та здатністю протистояти загрозам. Доведено, що особливості економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі зумовлені галузевою специфікою їх функціонування як господарюючих суб’єктів сфери товарного обігу та виокремлено її основні складові відповідно до економічного змісту та особливостей галузі: фінансова; ринкова; товарна; інтелектуально-кадрова; техніко-технологічна; політико-правова; інформаційна. Уточнено сутність поняття «система економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі» та встановлено доцільність її розгляду як сукупності складових економічної безпеки, спрямованої на забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємства шляхом адаптації до змін умов та чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Систему економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі запропоновано розглядати на принципах системного підходу, що визначає пріоритетність цілевизначення; та на засадах функціональних систем, що передбачає формування цілей в процесі функціонування. Уточнено сутність управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі як процесу, що впливає на складові системи економічної безпеки підприємств для забезпечення її бажаного/планового рівня та адаптивності до змін зовнішнього та внутрішнього середовища в поточному періоді та на перспективу. Доведено, що управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі є підсистемою загальної системи його управління та складається з визначених елементів (об’єкт, суб’єкт, вхідні і вихідні потоки, керуючий вплив, зворотний зв’язок) і спрямовується на забезпечення високого рівня економічної безпеки. Сформовано єдину методологічну платформу управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі, у межах якої виділено функції (основні та з’єднання – комунікації, прийняття рішень), завдання (цілепокладання, стабілізація, виконання розробленої програми, відстеження, оптимізація), закони і базові принципи управління економічною безпекою. Удосконалено систему управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі за принципами теорії функціональних систем з використанням методу П.К. Анохіна, у відповідності з якою метою управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі визначено забезпечення здатності системи економічної безпеки адаптуватися до зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства за всіма складовими, забезпечувати захист від загроз та утримувати стан динамічної рівноваги. Виокремлено та обґрунтовано балансуючий і захисний типи економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі відповідно до умов господарювання, у відповідності до яких розроблено дві моделі управління системою економічної безпеки. Модель управління системою економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі балансуючого типу економічної безпеки побудована на засадах принципів функціонального управління та гармонізації його завдань, цілей та методів за визначеними складовими. Модель управління системою економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі за захисним типом ґрунтується на визнанні системотворчим фактором ситуативної рефлексії та передбачає, що поведінка кожного елементу обумовлена управляючим елементом та дією функціональних механізмів функціональної системи: аферентного синтезу, механізму прийняття рішення та еферентного синтезу; а фахівець у функціональній системі водночас виступає об’єктом та суб’єктом управління. Виокремлено загальні та обґрунтовано спеціальні принципи управління, на яких базується і функціонує система управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі. Конкретизовано методи управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі, які класифіковано на загальнонаукові та методи відносно первинних функцій управління, які упорядковують процес управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі. Сформульовано концепцію управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі, яка реалізується за допомогою блоків теоретико-методологічного та методичного забезпечення і практичної реалізації за всіма складовими системи економічної безпеки на засадах дуального підходу до визначення цілей системи економічної безпеки на основі принципів цілеспрямованості і доцільності та виділення критеріїв управління: рівень економічної безпеки та рівень адаптивності системи економічної безпеки. Проведено структуризацію зовнішнього середовища підприємств роздрібної торгівлі шляхом виділення п’яти складових (економічної, соціальної, політико-правової, ринкової, інформаційної), у відповідності до яких класифіковано умови формування рівня економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі та зовнішні і внутрішні чинники впливу на нього. Визначено, що умови формують саме зовнішні чинники економічної безпеки підприємств, а внутрішні є результатом протистояння впливу зовнішнім факторам. За допомогою ретроспективного аналізу стану та розвитку підприємств роздрібної торгівлі України за період 2010–2017 рр. визначено основні тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі, обумовлені впливом зовнішнього середовища. Для конкретизації впливу чинників зовнішнього середовища на економічну безпеку підприємств роздрібної торгівлі розроблено науково-методичний підхід до оцінювання впливу на базі кількісних методів, який в межах трьох блоків (формування інформаційної системи оцінювання, аналітичний, результативний) дозволив визначити латентні фактори впливу на економічну безпеку підприємств роздрібної торгівлі України у 2008-2016 рр. серед існуючої сукупності зовнішніх чинників, визначити силу їх впливу та взаємозв’язок. Обґрунтовано можливість застосування існуючих підходів до оцінювання економічної безпеки для підприємств роздрібної торгівлі та визначено доцільність використання ресурсно-функціонального підходу, методів математичного моделювання та доречність застосування загальних принципів оцінки. Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі, якій відповідає розробленій концепції управління економічною безпекою, базується на ресурсно-функціональному підході та передбачає послідовну реалізацію визначених етапів оцінки в межах чотирьох блоків (інформаційного, методичного забезпечення, аналітичного та результативного). У межах підходу сформовано комплексну систему оцінювання економічної безпеки підприємств за критеріями рівнів економічної безпеки та адаптивність системи економічної безпеки. Рівень економічної безпеки підприємств запропоновано оцінювати за допомогою модифікованого таксономічного показника за складовими економічної безпеки, а рівень адаптивності системи економічної безпеки – за динамічними моделями формування інтегрального показника за визначеними складовими адаптивності (швидкість, маневреність, еластичність). Для забезпечення однозначності результатів оцінювання запропоновано матрицю «адаптивність / економічна безпека», яка дозволяє встановити стан економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі. Запропоновано науково-методичний підхід до формування систематизованої і структурованої інформаційної бази оцінювання економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі на основі математичного моделювання економічної задачі, який ураховує складові економічної безпеки та забезпечує одновимірність показників. Зазначено, що система управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі є ефективною в разі забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі та адаптивності системи економічної безпеки в результаті її впливу. Відповідно до динаміки показників рівня економічної безпеки та адаптивності її системи розроблено матричний метод оцінювання результативності управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі, який передбачає побудову динамічної матриці «індекс економічної безпеки / індекс адаптивності» на основі відповідних таксономічних показників, що дозволяє здійснити експрес-оцінювання результативності управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі. Розроблено науково-методичні рекомендації з формування комплексу заходів щодо забезпечення високого рівня економічної безпеки та рівня адаптивності системи економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі, які засновані на визнанні пріоритетності дій на основі порівняння існуючого рівня економічної безпеки з бажаним / запланованим у цілому та за її складовими. Виокремлено та конкретизовано змістовне наповнення семи послідовних етапів даної процедури. Проведено апробацією авторських розробок на прикладі кластеризованої сукупності мережевих підприємств роздрібної торгівлі Харківської області за період 2013–2017 рр. Реалізація розроблених наукових положень, висновків і рекомендацій у процесі підтвердила їх достовірність та доцільність використання для забезпечення ефективного управління економічною безпекою. Shumilo O. S. Managing the economic security of retail trade enterprises. – Manuscript copyright. Thesis for the degree of doctor of economic Sciences in the specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (for economic activities). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. The dissertation is devoted to the scientific substantiation and development of theoretical and methodological bases, scientific - methodical and practical recommendations on management of economic security of the retail trade enterprises. Theoretical approaches to such definition as "enterprise economic security" have been systematized by the following research areas: achievement of primary enterprise objectives and its security conditions. The sources of hazards for the enterprise activity, the essence, interdependence, and interrelation of categories "threat", "danger", and "risk" are investigated and established. The economic security of enterprises is defined as a social and economic system, which consists of certain components; it is determined by the state of business protection against internal and external threats and characterized by their adaptability to changes in operational environment and ability to deal with the risks. It is proved that branch specificity of retail trade enterprises as the economic participants of commodity circulation sector affects the characteristics of their economic security. The main components of this area are distinguished according to the economic content and peculiarities of the industry: financial, market, trade, intellectual and personnel, technical and technological, political, legal, and informational. The essence of the concept "economic security system of a retail trade enterprise" is clarified and its practicability is considered as a set of economic security components, aimed at ensuring a high level of economic security of the enterprise by adapting to changes in conditions and factors of the external and internal environment. The economic security system of retail trade enterprises is proposed to be considered by the principles of a system approach that determines the target priority; and on the basis of functional systems, which involves the goals setting in the process of enterprise operation. The essence of managing the economic security of a retail trade enterprise is clarified as a process that influences the components of the economic security system of enterprises to ensure its desired/planned level and adaptability to changes in the external and internal environment in the current period and in the long view. It is proved that the economic security management of a retail trade enterprise is a subdivision of the general system of its management and consists of certain elements (object, subject, incoming and outcoming flows, supervising influence, feedback) and is aimed at ensuring a high level of economic security. There has been formed a unified methodological platform for managing the economic security of a retail trade enterprise, in which the author has distinguished its functions (main and related – communication, decision making), tasks (goal setting, stabilization, implementation of the developed program, monitoring, and optimization), laws and basic principles of economic security management. The system of economic security management of retail trade enterprises has been improved on a basis of the theory of functional systems with the use of P.K. Anokhin’s method, according to which the purpose of managing the economic security of retail trade enterprises is to ensure the ability of economic security system to adapt to the external and internal environments of the enterprise by all components, to provide its protection against threats and to sustain a condition of dynamic equilibrium. The balancing and protective types of economic security of the retail trade enterprises are distinguished and substantiated by the economic conditions, under which two models for managing the economic security system are developed. The model of managing the economic security system of retail trade enterprises of a balancing type of economic security is based on the principles of functional management and harmonization of its tasks, goals and methods according to specific components. The model of managing the economic security system of retail trade enterprises of the protective type depend on the recognition by the system-forming factor of situational reflection and intends that the behaviour of each element is determined by the control element and by the effect of the functional mechanisms of the functional system: afferent synthesis, decision making mechanism and efferent synthesis mechanism; and the specialist in the functional system is both the object and the subject of management. The general management principles are distinguished and the special management principles are substantiated – the latter are responsible for developing and operating the system of economic security management of retail trade enterprises. There are corrected the specific methods of managing the economic security system of retail trade enterprises; these methods are classified into general scientific and methods related to the primary management functions that regulate the process of managing the economic security system of retail trade enterprises. The concept of economic security management of retail trade enterprises is formulated; this trade is implemented through the blocks of theoretical, methodological and methodical support and practical application of all components of the economic security system on the basis of a dual approach to defining the goals of the economic security system based on the principles of targeting and usefulness, and identification of management criteria: the level of economic security and the level of adaptability of the economic security system. The external environment of the retail trade enterprises has been structured by distinguishing five components (economic, social, political, legal, market, informational), according to which there have been classified the basics and implications for the level of economic security of the retail trade enterprises, and external and internal factors, influencing this level. It is determined that the conditions are formed by external factors of enterprises economic security, and internal ones are the result of opposition to the external factors influence. The retrospective analysis of current condition and growth of the Ukrainian retail trade enterprises during the period from 2010 to 2017 identified the main tendencies of development of retail trade enterprises influenced by their external environment. To specify the impact of environmental factors on economic security of retail trade enterprises there has been developed a scientific and methodological approach to impact evaluation based on quantitative methods, which within three blocks (developing the information system of evaluation, analytical, resulting) allowed to determine the latent factors of influencing the economic security of retail trade enterprises in Ukraine during 2008-2016 among the existing range of external factors, to determine the strength of their influence and interdependence. There is substantiated a possibility of applying the existing approaches to evaluation of economic security of retail trade enterprises and are determined such criteria as the expediency of using the resource and functional approach, mathematical modelling methods and the practicability of applying the general evaluation principles. There has been developed a scientific and methodological approach to the evaluation of the economic security of retail trade enterprise, which corresponds to the developed concept of economic security management, depends on the resource and functional approach and provides for the consistent implementation of certain evaluation stages in the context of four blocks (informational, methodological support, analytical and resulting). Within approach framework there was formed an integrated system for evaluating the economic security of enterprises by the criteria of economic security levels and the adaptability of economic security system. It is proposed to evaluate the economic security level of enterprises by means of a modified taxonomic indicator of economic security structural parts, and the level of adaptability of economic security system according to dynamic models of developing integral index with certain components of adaptability (speed, mobility, and elasticity). To ensure the uniqueness of the evaluation results, there has been proposed a matrix called "adaptability / economic security", which allows to specify the condition of economic security of a retail trade enterprise. The scientific and methodical approach to the development of systematic and structured informational background for evaluating the economic security of retail trade enterprises based on mathematical modelling of economic problem that takes into account the components of economic security and provides indicators with the same dimensionality. It is stated that the system of managing the economic security of retail trade enterprises is effective in case of ensuring high level of economic security of retail trade enterprises and adaptability of the economic security system as a result of its impact. According to the strategy of the economic security level and adaptability of its system, a matrix method for evaluation of managerial performance in the field of economic security of retail trade enterprises has been developed; it provides for the construction of a dynamic matrix which is called "economic security index / adaptability index" by the means of appropriate taxonomic indicators, which allows to conduct the express evaluation of managerial performance in the field of economic security of retail trade enterprise. Scientific and methodical guidance has been developed to establish a package of measures for ensuring a high level of economic security and adaptability of retail trade enterprises, based on the recognition of priority actions conditioned by a comparison of the existing level of economic security with the desired/planned as a whole and by its components. The substantive content of seven consecutive stages of this procedure has been distinguished and specified. The authoring was tested using the example of a clustered chain of online retail enterprises in Kharkiv region during the period from 2013 to 2017. The implementation of the developed academic foundations, conclusions and recommendations in the process confirmed their reliability and usefulness to ensure effective methods of managing the economic security.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4954
Appears in Collections:2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шуміло dis(1).pdf9,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.