Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5088
Title: Evaluation of the effectiveness of social marketing activities of international trade networks
Other Titles: Оцінка ефективності заходів соціального маркетингу міжнародних торговельних мереж
Authors: Ушакова, Наталія Григорівна
Кот, Олена Володимирівна
Чернишова, Лариса Олексіївна
Козуб, Вікторія Олександрівна
Ushakova, Nataliia
Kot, Olena
Chernуshova, Larisa
Kozub, Victoria
Keywords: соціальний маркетинг
міжнародна торговельна мережа
споживча лояльність
рівень довіри
польові дослідження
social marketing
international trading network
consumer loyalty
level of trust
field research
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Оцінка ефективності заходів соціального маркетингу міжнародних торговельних мереж = Evaluation of the effectiveness of social marketing activities of international trade networks / Н.Г. Ушакова, О.В. Кот, Л.О. Чернишова та ін. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2019. – Вип. 2 (30). – С. 122-134. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 2(30)
Abstract: The essence of the «social responsibility of business» concept is revealed. Methodological basis for the study of indicators for the assessment of the social effect magnitude concerning social marketing system in the activities of international trading networks has been improved. It takes into account scientific and practical recommendations for the assessment of changes in consumer loyalty as a result of the impact of changes in the trust level, and the probability of repeat purchases; calculation of the economic effect of increasing consumer loyalty, which arises as a reaction to the measures for the increase of the perceived social responsibility carried out by the company. The proposed methodological recommendations form fundamentally new approach to qualitative research of the complex influence of the company’s social responsibility factor on the international market. Розкрито суть поняття «соціальна відповідальність бізнесу». Визначено роль економічного ефекту від заходів соціального маркетингу у взаємозв’язку із соціальним ефектом. Ураховуючи сприйняття соціальної відповідальності та рівня довіри споживачів як ключові показники зростання соціальної орієнтації бізнесу, запропоновано заходи соціального маркетингу розглядати як інвестиційні проєкти й відповідно оцінювати їх економічну ефективність. В основу вибору заходу соціального маркетингу міжнародної торговельної мережі покладено принцип порівняння величини необхідних інвестицій із майбутніми грошовими надходженнями. Удосконалено методичні засади дослідження показників для оцінки величини соціального ефекту від застосування системи соціального маркетингу в діяльності міжнародних торговельних мереж, які враховують науково-практичні рекомендації з оцінки зміни лояльності споживачів у результаті впливу зміни рівня довіри й вірогідності здійснення повторних покупок; розрахунку економічного ефекту від підвищення лояльності споживачів, який виникає як реакція на заходи з підвищення сприйманої соціальної відповідальності, які проводяться компанією. Запропоновані методичні рекомендації формують принципово новий підхід до якісних досліджень складного впливу чинника соціальної відповідальності компанії на міжнародному ринку. Розглянуто застосування методичних рекомендацій із визначення величини соціального ефекту від застосування системи соціального маркетингу, який реалізується на прикладі окремих міжнародних торговельних мереж у Харківському регіоні.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5088
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 30. - 2019 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf583,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.