Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6216
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоптєва, Ганна Миколаївна-
dc.date.accessioned2021-03-18T17:41:02Z-
dc.date.available2021-03-18T17:41:02Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationКоптєва, Г.М. Забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі: дисертація … д-ра. екон. наук, спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Г.М. Коптєва; наук. консультант Н.С. Краснокутська; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2020. – 497 с. - Бібліогр.: 425 назв.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6216-
dc.description.abstractКоптєва Г.М. Забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та розробці теоретико-методологічних, науково-методичних та практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі. Досліджено теоретико-методологічні засади економічної безпеки підприємства і запропоновано авторський підхід до тлумачення окремих складових понятійного апарату економічної безпеки підприємства; систематизовано та узагальнено наявні підходи до трактування дефініції «система економічної безпеки підприємства» та визначено основні її елементи. Запропонований перелік основних принципів функціонування системи економічної безпеки, що відповідають сучасним економічним реаліям. Запропоновано інтеграційну модель зв’язків складових економічної безпеки підприємства торгівлі із процесами створення цінності, що описує зони виникнення можливих ресурсних (фінансових, матеріальних, інформаційних, репутаційних, організаційних втрат) на вході та виході основних, допоміжних та управлінських процесів і дає змогу приймати превентивні управлінські рішення, а також може бути рекомендована як підґрунтя для розробки управлінських рішень з виявлення зон можливих ресурсних втрат та їх мінімізації як на стратегічному, так і на оперативному рівнях. Удосконалено референтну модель бізнес-процесів з їх поділом на основні, допоміжні та управлінські процеси (бізнес-процеси управління та бізнес-процеси розвитку), яка ураховує особливості діяльності підприємств торгівлі в частині виділення процесів транспортування товарів та вантажно-розвантажувальних робіт і внутрішньогосподарського забезпечення (підтримка інфраструктури) та сприяє розвитку теорії та методології процесного управління. Розроблено концептуальну ієрархічну модель стратегічного планування економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі, яка враховує особливості, що пов’язані із функціонуванням системи забезпечення економічної безпеки підприємства за рахунок функціональних напрямків діяльності підприємства (складових економічної безпеки підприємства) та у розрізі його бізнес-процесів, що дозволяє розробляти обґрунтовані, достовірні та адекватні реальні сценарії забезпечення достатнього (бажаного) рівня економічної безпеки. Запропонована модель інтегрує шість рівнів ієрархії, з яких кожен наступний є деталізацією та конкретизацією попереднього, а її найнижчий рівень уособлює множину можливих альтернатив забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі (сценаріїв імовірного розвитку ситуації, варіантів стратегічних рішень тощо). Розроблено концептуальну модель забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі, яка базується на сучасних інструментах управління з урахуванням системного і процесного підходу з метою забезпечення стійкого функціонування та розвитку підприємства торгівлі та враховує економічні інтереси підприємства, які мають бути захищені (з точки зору економічної безпеки) та реалізовані (з точки зору процесного управління). Досліджено існуючу практику впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності та рівень імплементації інструментів корпоративної соціальної відповідальності в діяльність світових торгових компаній у контексті забезпечення їх економічної безпеки. Доведено, що торгові компанії з високими показниками корпоративної стійкості реалізують соціальні ініціативи відповідно до розроблених планів і стратегій їх упровадження. На основі кореляційного аналізу встановлено пряму залежність між показниками корпоративної стійкості й основними результатами діяльності торгових компаній, які визначають рівень їх економічної безпеки. На основі вивчення існуючої практики впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності в діяльність світових торгових компаній доведено, що за умов їх орієнтації на цілі стійкого розвитку поглиблюється взаємозв’язок між корпоративною соціальною відповідальністю та рівнем їх економічної безпеки. Досліджено та систематизовано ключові групи критеріїв та показників, які застосовуються для оцінки бізнес-процесів підприємства, що значно розширює методичний інструментарій оцінки економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі. Економічну безпеку запропоновано розглядати як критерій оцінки бізнес-процесів з метою повноти опису їх можливих станів. Розкрито особливості формування методичного інструментарію оцінки економічної безпеки бізнес-процесів підприємств торгівлі. Досліджено загальні показники оцінки бізнес-процесів підприємства та запропоновано систему специфічних показників оцінки їх економічної безпеки, яка відрізняється урахуванням особливостей торговельної галузі, застосуванням динамічного підходу до рекомендованого напряму змін показників і їх групуванням за основними, допоміжними, бізнес-процесами управління та розвитку. Здійснено структуризацію підходів до оцінки рівня зрілості бізнес-процесів підприємства на основі моделювання рівня їх зрілості. У результаті узагальнення моделей зрілості та врахування існуючих практик формування бізнес-процесів на підприємствах запропоновано шестирівневу модель зрілості економічної безпеки бізнес-процесів з використанням методу нечіткої логіки, яка відрізняється виокремленням двох основних об’єктів (окремого процесу та зрілістю процесів підприємства в цілому) та рівнів: від найвищого рівня небезпеки до найвищого рівня безпеки, що зумовлюють атрибути (напрями) та умови оцінки. Обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінки економічної безпеки підприємства торгівлі на основі зрілості його бізнес-процесів, в основу якого покладено метод нечіткої логіки та критерії результативності, ефективності, якості та завершеності циклу управління, що дає можливість встановити рівень економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі за умови неповних даних. Для оцінки рівня зрілості бізнес-процесів з позиції їх економічної безпеки розроблено низку показників, розрахунок яких і шкалювання значень дозволять ідентифікувати відповідний тип бізнес-процесів. Сформовано систему забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі за її основними елементами (інформаційне, обліково-аналітичне, організаційне, фінансове, кадрове). Запропоновано структурно-логічну модель інформаційного забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі з метою формування підґрунтя для управлінських рішень. Запропоновано процесний підхід до інформаційного забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі, який виокремлює формування масивів інформації, відбір методів її обробки та моделювання фінансових і нефінансових показників, що характеризують стан економічної безпеки бізнес-процесів на підприємстві. Удосконалено обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів, яке відрізняється змістом облікової, аналітичної та контрольної стадій, що враховують інформаційні потоки на входах та виходах бізнес-процесів та інформаційні потреби суб’єктів цих стадій (відповідальних і споживачів бізнес-процесів), що дозволяє сформувати релевантну базу для прийняття управлінських рішень у сфері економічної безпеки. Розроблено концептуальну модель формування організаційної структури підприємства торгівлі з позицій процесного підходу, яка забезпечує адекватне здійснення управлінських впливів на власників бізнес-процесів (відповідальних за бізнес-процес) за рахунок розподілу повноважень, відповідальності і наявних ресурсів згідно з цілями підприємства та дає змогу уникнути знеособлення у виконанні робіт із забезпечення безпеки, створює умови для злагодженої і планомірної роботи служби безпеки, одержання своєчасної і якісної економічної інформації, необхідної для забезпечення економічної безпеки на підприємстві торгівлі. Запропоновано заходи щодо забезпечення економічної безпеки на підприємстві торгівлі та систематизовано їх залежно від розміру підприємства та типу структур (локальна, інтегрована, комбінована), які узгоджуються із сформульованими завданнями кадрового забезпечення та сприятимуть мінімізації впливу крадіжок та шахрайства на прибутковість підприємства. Обґрунтовано концептуальні положення щодо формування податкової стратегії підприємства торгівлі, яка відрізняється узгодженістю із фінансовою стратегією та передбачає впровадження окремих інструментів оптимізації оподаткування, що дозволяє скоригувати поведінку підприємства торгівлі у мінливому бізнес-середовищі. Koptieva H. M. Ensuring economic security of business processes of a trade enterprise. –Qualification research paper, manuscript. Thesis for the degree of Doctor of Economics Sciences in the specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by types of economic activity). – National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»; Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The dissertation is devoted to the scientific substantiation and development of theoretical and methodological bases, scientific-methodical and practical recommendations for ensuring the economic security of business processes of a trade enterprise. The theoretical and methodological foundations of economic security of the enterprise are studied and the author's approach to the interpretation of individual components of the conceptual apparatus of economic security of the enterprise is proposed; the existing approaches to the interpretation of the definition of "system of economic security of the enterprise" are systematized and generalized and its main elements are defined. A list of basic principles of functioning of the economic security system corresponding to modern economic realities is proposed. An integration model of links between the components of economic security of a trade enterprise and value creation processes is proposed, which describes the zones of occurrence of possible resource (financial, material, information, reputation, organizational losses) at the input and output of the main, auxiliary and management processes and allows you to make preventive management decisions, and can also be recommended as a basis for developing management decisions to identify zones of possible resource losses and minimize them both at the strategic and operational levels. Improved the reference model of business processes with their division into main, auxiliary and management processes (business processes of management and business processes of development), which takes into account the features of the activities of trade enterprises in terms of highlighting the processes of transportation of goods and loading and unloading operations and on-farm support (infrastructure support) and contributes to the development of the theory and methodology of process management. A conceptual hierarchical model of strategic planning of economic security of business processes of a trade enterprise has been developed, which takes into account the features associated with the functioning of the system of ensuring economic security of the enterprise at the expense of functional areas of activity of the enterprise (components of economic security of the enterprise) and in the context of its business processes, which allows you to develop more reasonable, reliable and adequate real scenarios for ensuring a sufficient (desired) level of economic security. The proposed model integrates six levels of hierarchy, of which each subsequent one is a detail and specification of the previous one, and its lowest level represents a set of possible alternatives to ensuring the economic security of business processes of a trade enterprise (scenarios for the likely development of the situation, options for strategic decisions, etc.). A conceptual model for ensuring the economic security of business processes of a trade enterprise has been developed, which is based on modern management tools, taking into account the system and process approach in order to ensure the sustainable functioning and development of a trade enterprise and takes into account the economic interests of the enterprise, which should be protected (from the point of view of economic security) and implemented (from the point of view of process management). The existing practice of implementing the principles of corporate social responsibility and the level of implementation of corporate social responsibility instruments in the activities of global trading companies in the context of ensuring their economic security is studied. It is proved that trading companies with high rates of corporate sustainability implement social initiatives in accordance with the developed plans and strategies for their implementation. Based on the correlation analysis, a direct relationship was established between the indicators of corporate stability and the main results of trading companies, which determine the level of their economic security. Based on the study of the existing practice of implementing the principles of corporate social responsibility in the activities of global trading companies, it is proved that if they focus on sustainable development, the relationship between corporate social responsibility and their level of economic security deepens. The key groups of criteria and indicators used to assess the business processes of an enterprise are studied and systematized, which significantly expands the methodological tools for assessing the economic security of business processes of a trade enterprise. It is proposed to consider economic security as a criterion for evaluating business processes in order to fully describe their possible states. The features of the formation of methodological tools for assessing the economic security of business processes of trade enterprises are revealed. General indicators for evaluating business processes of an enterprise are studied and a system of specific indicators for assessing their economic security is proposed, which is distinguished by taking into account the specifics of the trade industry, applying a dynamic approach to the recommended direction of changes in indicators and grouping them by main, auxiliary, business processes of management and development. Structuring of approaches to the formation of an assessment of the level of maturity of business processes of an enterprise based on modeling the level of their maturity is carried out. As a result of generalizing maturity models and taking into account existing practices of forming business processes at Enterprises, a six-level model of maturity of economic security of business processes is proposed using the fuzzy logic method, which differs in the allocation of two main objects (a separate process and the maturity of enterprise processes as a whole) and levels: from the highest level of danger to the highest level of security, which determine the attributes (directions) and evaluation conditions. A scientific and methodological approach to assessing the economic security of a trade enterprise based on the maturity of its business processes is substantiated, which is based on the method of fuzzy logic and criteria for effectiveness, efficiency, quality and completion of the management cycle, which makes it possible to establish the level of economic security of business processes of a trade enterprise, provided incomplete data. To assess the level of maturity of business processes from the point of view of their economic security, a number of indicators have been developed, the calculation of which and scaling of values will allow identifying the appropriate type of business processes. The system of ensuring economic security of business processes of a trade enterprise has been formed according to its main elements (information, accounting and analytical, organizational, financial, personnel). A structural and logical model of information support for economic security of business processes of a trade enterprise is proposed in order to form the basis for management decisions. The proposed process approach to information support of economic security of business processes of a trade enterprise, in contrast to the existing ones, highlights the formation of information arrays, the selection of methods for its processing and modeling of financial and non-financial indicators that characterize the state of economic security of business processes at the enterprise. Improved accounting and analytical support of economic security of business processes, which differs in the content of accounting, analytical and control stages, taking into account information flows at the inputs and outputs of business processes and information needs of the subjects of these stages (responsible and consumers of business processes). allows you to form a relevant basis for management decisions in the field of economic security. A conceptual model of forming the organizational structure of the trade enterprise from the standpoint of the process approach, which, in contrast to the existing ones, provides adequate management influence on business process owners (responsible for the business process) through the distribution of powers, responsibilities and available resources according to enterprise goals. and avoids depersonalization in the performance of security work, creates conditions for coordinated and systematic work of the security service, obtaining timely and high-quality economic information necessary to ensure economic security in the trade enterprise. Measures to ensure economic security at the trade enterprise have been proposed and systematized according to the size of the enterprise and type of structures (local, integrated, and combined), which are consistent with the formulated staffing objectives and help minimize the impact of theft and fraud on enterprise profitability. Conceptual provisions are founded relative to the development of tax strategy of trade enterprise, which distinguishes itself by consistency with the financial strategy and provides for the implementation of certain tools aimed to optimize taxation. It allows adjusting the behaviour of trade enterprise in a changing business environment.ru_RU
dc.publisherХарків: ХДУХТru_RU
dc.subjectекономічна безпекаru_RU
dc.subjectбізнес-процесиru_RU
dc.subjectпідприємство торгівліru_RU
dc.subjectсистема забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємстваru_RU
dc.subjectконцепція забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємстваru_RU
dc.subjectрівень економічної безпеки бізнес-процесів підприємстваru_RU
dc.subjectзрілість бізнес-процесів підприємстваru_RU
dc.subjecteconomic securityru_RU
dc.subjectbusiness processesru_RU
dc.subjecttrade enterpriseru_RU
dc.subjectsystem of ensuring economic security of business processes of the enterpriseru_RU
dc.subjectconcept of ensuring economic security of business processes of the enterpriseru_RU
dc.subjectlevel of economic security of business processes of the enterpriseru_RU
dc.subjectmaturity of business processes of the enterpriseru_RU
dc.titleЗабезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівліru_RU
dc.typeThesisru_RU
Appears in Collections:2020 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Koptieva_фрагмент.pdfМатеріал для ознайомлення496,45 kBAdobe PDFView/Open
dis_Koptieva.pdf7,35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.