Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6319
Title: Формування якості цукатів з каротинвміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання
Authors: Непочатих, Тетяна Анатоліївна
Keywords: гарбуз
морква
сорти
фізичні властивості
цукати
каротин
якість
зберігання
pumpkin
carrot
sorts
physical properties
candied peel preparation
carotene
quality
storage
Issue Date: 2005
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Непочатих, Т.А. Формування якості цукатів з каротинвміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів / Т.А. Непочатих; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2005. – 21 с.
Abstract: Непочатих Т.А. Формування якості цукатів з каротинвміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2005. Дисертацію присвячено формуванню якості цукатів з каротинвміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання. Вивчена видова і сортова специфічність ботанічних сортів гарбуза та моркви з питань їх фізичних і структурно-механічних властивостей. Підібрані найбільш придатні сорти і анатомічні частини плодів гарбуза та коренеплодів моркви для виробництва цукатів. Вивчено вплив електромагнітного поля на швидкість дифузії цукрового сиропу в рослинну сировину. Науково обґрунтовано й експериментально підтверджено високі споживні властивості цукатів з гарбуза та моркви, їх зміни під час зберігання. Встановлено соціальну та економічну ефективність від впровадження цукатів у виробництво. Nepochatykh T.A. Forming quality of candied peel preparation from carotene-containing raw material during its manufacture and storage. – Manuscript. Thesis for candidate’s degree by speciality 05.18.15 –Science of Food Commodities. – Kharkiv state University of Food Technology and Trade of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2005. The thesis is devoted to the formation of the quality of candied peel preparation from carotene-containing raw material during its manufacture and storage. Specific and soft specifics of botanical sorts of pumpkin and carrot concerning their physical and structural mechanical properties is studied. The most suitable sorts and anatomic parts of pumpkin berries and carrot roots are chosen for making candied peel preparation. The influence of electromagnetic field on the speed of sugar syrup diffusion to plant raw material is studied. High level of consumering quality of candied peel preparation from pumpkin and carrot during storage is scientifically substantiated and experimentally proved. Social and economic efficiency of inculcating candied peel preparation into manufacture is determined.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6319
Appears in Collections:Автореферати 2005 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НЕПОЧАТИХ.pdf447,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.