Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6545
Title: Functional approaches to accounting and analytical information to ensure the economic security of the enterprise
Other Titles: Функціональні підходи до обліково-аналітичної інформації для забезпечення економічної безпеки підприємства
Authors: Топоркова, Олена Вячеславівна
Литовченко, Олена Юріївна
Toporkova, Olena
Lytovchenko, Olena
Keywords: управлінський облік
аналітична інформаційна система
бізнес-процес
економічна безпека бізнесу
фінансова звітність
моделювання
management accounting
analytical information system
business process
economic security of business
financial reporting
modeling
Issue Date: 2021
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Топоркова О.В. Функціональні підходи до обліково-аналітичної інформації для забезпечення економічної безпеки підприємства = Functional approaches to accounting and analytical information to ensure the economic security of the enterprise / О.В. Топоркова, О.Ю. Литовченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. В.А. Гросул. – Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 51-62. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(33)
Abstract: The article examines the essence and mechanism of strategic planning and management of a trade and production enterprise in the management information system to ensure economic security, the development of accounting and analytical systems and their integration, modern methods of financial modeling and controlling for making strategic management decisions by combining owners, financial managers, administrative and management personnel, contractors and users with different financial interests. In order to more accurately represent the management information system, accounting and analytical information flows are presented, consisting of business intelligence systems, an analytical system, a strategic planning and controlling system. It is determined that modeling of the process of anti-crisis financial management should be carried out using modern accounting and analytical technologies, which will allow at the system level to form the necessary management decisions taking into account trade and production features of the enterprise and achieve effective implementation. Using methodological and technological approaches to integration, a new direction in the information management system is identified as the effectiveness of business management. This allows you to determine the sequence of relevant actions and clearly represent all participants in the management information system, the stages of modeling the accounting and analytical process, their relationship, methodological basis and intermediate and general results to ensure the economic security of the enterprise. The use of the proposed methodology provides an opportunity to create an improved model to improve the effectiveness of management decisions and will allow the management information system to detail the financial statements to ensure the economic security of the enterprise. Досліджено сутність і механізм стратегічного планування діяльності торгівельно-виробничим підприємством в управлінській інформаційній системі для забезпечення економічної безпеки. Розглянуто сучасні методи фінансового моделювання та контролінгу для формування стратегічного управління та прийняття рішень шляхом об’єднання власників, фінансових менеджерів, адміністративного та управлінського персоналу, підрядників та користувачів із різними фінансовими інтересами. Із метою більш точного визначення системи управління інформацією представлені потоки обліково-аналітичної інформації, що складаються із систем бізнес-аналітики, аналітичної, стратегічного планування та контролю. Унаслідок використання методологічних та технологічних підходів до інтеграції, визначено новий напрям в інформаційній управлінській системі – ефективність керування бізнесом. Цей підхід дозволяє визначити послідовність відповідних дій та наочно уявити всіх учасників управлінської інформаційної системи, етапи моделювання обліково-аналітичного процесу, їх зв’язок, методичне підґрунтя, проміжні й загальні результати для забезпечення економічної безпеки підприємства. Використання запропонованої методики дає можливість створити покращену модель для підвищення результативності управлінських рішень та провести деталізацію даних фінансової звітності в управлінській інформаційній системі для забезпечення економічної безпеки підприємства.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/6545
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 33. - 2021 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf539,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.