Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2553
Title: Оцінка ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі
Authors: Дядін, Андрій Сергійович
Keywords: підприємницька діяльність
ефективність
оцінка
роздрібна торгівля
стейкхолдери
експрес-оцінка
комплексна оцінка
entrepreneurship
effectiveness
assessment
retail trade
stakeholders
express assessment
comprehensive assessment
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Дядін, А.С. Оцінка ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі: дисертація ... канд. екон. наук, спец.: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / А.С. Дядін; наук. керівник М.В. Чорна; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 271 с. – Бібліогр.: 252 назв.
Abstract: Дядін А.С. Оцінка ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2017. Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій з оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. Визначено особливості підприємницької діяльності, її специфіку в сфері роздрібної торгівлі та сформовано авторське бачення підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі як самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик економічної діяльності із забезпечення і управління торговельними процесами, спрямованої на задоволення потреб кінцевих споживачів у товарах і послугах шляхом надання торговельної послуги високої цінності та отримання на цій основі прибутку. Доведено комплексність поняття «ефективність підприємницької діяльності» та обґрунтовано необхідність застосування цільового, ресурсного, результативного та динамічного підходів під час дослідження ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. Встановлено, що ефективність діяльності суб’єкта підприємництва залежить від задоволення всіх контрагентів. Згідно з таким баченням підприємницьку діяльності в роздрібній торгівлі досліджено через призму теорії стейкхолдерів, основними з яких визначено суб’єкта, державу, споживачів та інших (конкуренти, постачальники, інвестори тощо). Запропоновано визначення ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі як ступеня досягнення встановлених цілей на основі оптимального використання обмежених ресурсів за певний період часу за умови задоволення специфічних вимог основних стейкхолдерів. Сформовано концептуальні засади оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі у вигляді єдиного комплексу визначених елементів оцінки (суб’єкт; об’єкт; мета; методичні підходи – цільовий, результативний, ресурсний, динамічній; відповідні критерії – ціледосяжність, результативність, ресурсовитратність, динамічність; методи; показники; інформаційне забезпечення), побудованого на основі обґрунтованої сукупності базових (загальносистемних і спеціальних) принципів з урахуванням галузевої специфіки роздрібної торгівлі та вимог основних стейкхолдерів. Досліджено сприятливість зовнішнього середовища функціонуванню підприємницької діяльності в Україні. Виявлено нестабільну динаміку розвитку вітчизняної роздрібної торгівлі в період з 2007 до 2016 рр., протягом якого відбувалося зростання фактичного роздрібного товарообороту (виключення 2009 р.), погіршення купівельної спроможності населення (крім 2016 р.), приріст обсягу капітальних інвестицій у торговельну галузь. Доведено наявність залежності ефективності підприємницької діяльності від чинників мінливого зовнішнього оточення. Кількісну оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на ефективність підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі здійснено на основі розробленого графоаналітичного методу оцінки Він передбачає ранжування впливу середніх за сукупністю показників еластичності багатофакторної лінійної регресійної моделі на результативний показник та дозволяє оцінити інтенсивність впливу сукупності зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність за допомогою площі багатокутника, кількість вершин та сторін якого дорівнює кількості чинників впливу. Експрес-оцінку ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі здійснено за допомогою розробленого науково-методичного підходу, яка передбачає проведення процедури зонування на основі векторної матриці рівня ефективності, сформованої функціями прибутковості та відповідності. Використані для оцінки кількісні та якісні показники трансформовано до єдиного кількісного значення за допомогою процедури формалізованого нормування. З урахуванням позиціювання за квадрантами матриці та векторності траєкторії визначаються проблемні напрями ефективності окремого суб’єкта підприємницької діяльності в межах конкурентної групи. Запропоновано ієрархічну модель комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, яка складається з трьох блоків і забезпечує всебічність оцінки задоволеності вимог та потреб основних зацікавлених сторін у призмі «стратегія – процеси – можливості». Відповідно до цієї моделі визначення ефективності є цілісним багаторівневим процесом кількісного оцінювання результативності та віддачі в ієрархічному взаємозв’язку можливості, процеси, стратегії – з урахуванням очікувань, потреб, внесків та ступеня задоволеності виокремлених стейкхолдерів. Аналітична робота з оцінки ефективності за ступенем задоволеності вимог стейкхолдерів та потреб суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється синхронно та починається з найвищого рівня управління – стратегічного. Інтегральна оцінка ефективності на рівні «процеси» забезпечує формування масиву аналітичної інформації щодо комплексу процесів, потрібних для реалізації стратегій. Об’єктом оцінки на рівні «можливості» виступають торговельні операції, а результатом – інформація для забезпечення ефективності здійснення процесів другого рівня. Розроблено систему показників комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, яка складається з трьох взаємопов’язаних підсистем різнорівневих показників за кожним із визначених стейкхолдерів: стратегічно-орієнтовані, що безпосередньо або опосередковано характеризують досягнення стратегічних цілей суб’єкта підприємницької діяльності; процесно-орієнтовані, спрямовані на визначення ефективності торговельно-технологічних бізнес-процесів; операційно-орієнтовані, які характеризують можливості й ефективність підприємницької діяльності на рівні окремих операцій. За кожним рівнем визначається комплексний критерій ефективності на основі інтегральних показників задоволеності стейкхолдера та його внеску в забезпечення ефективності підприємницької діяльності, які в свою чергу розраховуються на основі обґрунтованої сукупності відповідних аналітичних показників. Така структура забезпечує взаємозв’язок між діями і результатами, узгодженість ієрархічних рівнів оцінки та є підґрунтям для розробки подальших управлінських дій. Узагальнення результатів комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі запропоновано здійснювати шляхом формування профілів стейкхолдерів, які складаються з інтегральних показників і комплексних критеріїв ефективності за ієрархічними рівнями – стратегії, процеси, можливості, та побудови діаграми Cause-and-Effect-Diagram. Імплементація методичного забезпечення комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за даними 2015–2016 рр. на прикладі ТОВ «Восторг» підтвердила його дієвість. Diadin A. S. Assessment of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade. – As a manuscript. The dissertation for obtaining a scientific degree of a candidate in economics, specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (by types of economic activities). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, 2017. The dissertation is devoted to theoretical substantiation and development of scientific-methodical and practical recommendations for assessment of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade. The features of entrepreneurship and its specifics in the area of retail trade are determined and the author's vision of entrepreneurship in retail trade is formed as an independent, initiative, systematic, at one’s peril economic activity on the implementation and management of trade processes, aimed at satisfying the needs of end-users in goods and services through the provision of a high-value trade service and the profit-making on this basis. The complexity of the concept of “the effectiveness of entrepreneurship” is proved and the necessity of using the target, resource, productive, and dynamic approaches during the research of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade is substantiated. It is established that the effectiveness of a business entity is provided by satisfying all counterparties. According to this vision, entrepreneurship in retail trade is studied through the prism of the stakeholders’ theory, the main ones of which are determined to be a subject itself, the state, consumers, and others (competitors, suppliers, investors, etc.). The definition of business effectiveness in the retail trade is suggested as a degree of achieving the established objectives based on the optimal use of scarce resources in a given period of time under the condition of meeting specific requirements of key stakeholders. The conceptual basis is formed for assessing the effectiveness of entrepreneurship in retail trade as a single complex of certain elements of the assessment (a subject; an object; an objective; the methodical approaches – the target, productive, resource, dynamic ones, and the relevant criteria – achievability of goals, effectiveness, resource consumption, dynamics; methods; indicators; information support), built on the basis of the reasonable aggregate of the basic (system-wide and specific) principles taking into account the industry specifics of retail trade and requirements of key stakeholders. The quantitative assessment of the influence of environmental factors on the effectiveness of entrepreneurship in retail trade was carried out on the basis of the developed graphic-analytical method of assessment. It involves ranging of the influence of average in aggregate elasticity indicators of the multifactorial linear regression model on an output indicator and allows assessment of the intensity influence of the aggregate of external factors on entrepreneurship via a polygon area, the number of vertexes and sides of which is equal to the number of factors of influence. The express assessment of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade is conducted by the developed scientific and methodological approach that involves the procedure for zoning based on a vector matrix of a level of effectiveness that is formed by the profitability and compliance functions. The quantitative and qualitative indicators used in the assessment are transformed to a single quantitative value using the formalized normalization procedure. Based on the positioning by the quadrants of the matrix and the vector resemblance of the trajectory, the problem areas of the effectiveness of a separate business entity are determined within a competition group. The hierarchical model of the complex assessment of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade is suggested, which consists of three blocks and provides a comprehensive assessment of the satisfaction of requirements and needs of key interested parties in the prism of "strategy-processes-opportunities". According to this model, determination of the effectiveness is an integral multi-level process of quantitative assessment of the effectiveness and output in the hierarchical relationship of capability, processes, strategies, taking into account expectations, needs, contributions, and the degree of satisfaction of the singled out stakeholders. The analytical work to assess the effectiveness by the degree of satisfaction of the requirements of stakeholders and the needs of a business entity is carried out synchronously and begins with the highest level of management – the strategic one. Integral assessment of the effectiveness at the level of "processes" provides the formation of an array of analytical information about a complex of processes necessary for the implementation of strategies. The object of assessment at the level of "opportunities" is trade operations, and the result is information to ensure the effectiveness of the implementation of the second-level processes. The system of indicators of the complex assessment of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade is developed, which consists of three interrelated subsystems of multi-level indicators for each of the identified stakeholders: strategically focused ones, which directly or indirectly characterize the achievement of strategic objectives of a business entity; process-oriented ones, which are aimed at determining the effectiveness of trade and technological business processes; operational-oriented ones, which characterize the opportunities and effectiveness of entrepreneurship at the level of individual operations. For each level, a complex criterion of effectiveness is determined based on integrated indicators of stakeholder’s satisfaction and their contribution in providing the effectiveness of entrepreneurship, which in turn are calculated based on the reasonable aggregate of relevant analytical indicators. Such a structure ensures the interrelation between actions and results, the consistency of the hierarchical levels of assessment, and it is the basis for the development of further management actions. The generalization of the results of the comprehensive assessment of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade is suggested to be performed by building stakeholder profiles that consist of integrated indicators and complex criteria of the effectiveness by hierarchical levels – strategies, processes, capabilities, and Cause and Effect Diagrams. Implementation of the methodological support of comprehensive assessment of the effectiveness of entrepreneurship in retail trade, according to the data in 2015-2016 on the example of Vostorg Ltd. has confirmed its effectiveness. The novelty of the research is as follows. There was improved: – grapho-analytical method of estimating the intensity of the influence of external factors on the entrepreneurial activity in retailing by constructing a polygon, the number of vertices of which corresponds to the number of the determined factors, and the radius corresponds to the intensity of their influence, which is determined by means of the factors elasticity indices of the regression model; – scientific-methodical approach to express-assessment of the efficiency of entrepreneurial activity in retailing based on the formalized indices rating with account of the quantitative range of possible values and foresees conducting the procedure of zoning based on a vector matrix which quadrants characterize the level of efficiency by the criteria of profitability and compliance; – the hierarchical model of the comprehensive assessment of the efficiency of entrepreneurial activity in retailing based on the principles of the concept of efficiency prism and the theory of stakeholders, takes into account the specificity of retailing and consists of three blocks - assessment of satisfying stakeholders’ requirements, needs of business entities, comprehensive assessment. There has been further development of: – the conceptual framework of the theory of entrepreneurship by clarifying the meaning of the concepts of “entrepreneurial activity in retailing” and “efficiency of entrepreneurial activity in retailing”; – the conceptual framework for assessing the efficiency of entrepreneurial activity in retailing presented as a single set of the determined elements of assessment (subject, object, purpose, methodological approaches, criteria, methods, indices, information support) is based on the substantiated set of the basic principles for taking into account the sectorial specificity of retailing and the main stakeholders’ requirements; – the system of indices of the comprehensive assessment of the effectiveness of entrepreneurial activity in retailing by means of the forming a substantiated set of strategic, process and operation-oriented, mutually agreed and balanced indices. The practical importance of the results obtained is to bring the main scientific provisions of the thesis research to the level of methodological generalizations and applied tools for assessing the effectiveness of entrepreneurial activity in retailing. The obtained practical results are implemented in the practice of business entities’ activity in retailing in Kharkiv, in particular: “Vostorg”Ltd.; “Diviya Trade” Ltd.; Department of Administrative Services and Consumer Market of Kharkiv. The results of the thesis research are applied in the educational process of the Kharkiv State University of Food Technology and Trade in teaching disciplines of “Trade and Restaurant Business Economics”, “Trade Economics”, “Economics and Consumer Market Forecasting”.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2553
Appears in Collections:2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисс-Дядин-14.12.pdf5,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.