Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3165
Title: Методологія та організація формування інтегрованої звітності
Authors: Нестеренко, Оксана Олександрівна
Keywords: інтегрована звітність
інтегрований звіт
інтегрована облікова система
облікова політика
сталий розвиток
соціо-еколо-економічні показники
кроссекторальна робоча група з формування інтегрованої звітності
капітал
внутрішній контроль
ризики
integrated reporting
integrated report
integrated accounting system
accounting policy
sustainable development
socio-economic and environmental indicators
cross-sectoral working group on the formation of integrated reporting
capital
internal control
risks
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Нестеренко, О.О. Методологія та організація формування інтегрованої звітності: дисертація ... д-ра. екон. наук, спец.: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.О. Нестеренко; наук. консультант А.С. Крутова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 510 с. – Бібліогр.: 605 назв.
Abstract: Нестеренко О.О. Методологія та організація формування інтегрованої звітності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних і методологічних постулатів формування інтегрованої звітності та розробці практичних рекомендацій щодо визначення та розкриття її показників. Визначено передумови генезису інтегрованої звітності, які полягають в розвитку інституціональної теорії та появі інституційних інвесторів, діяльність яких базується на принципах соціально-відповідального інвестування, руху України до Європейського Союзу, підвищенні вимог до оприлюднення звітності фондовими біржами в різних країнах світу, розширенні міжнародної співпраці у вирішенні проблем екологічної безпеки, розвитку сучасних інформаційно- комунікаційних технологій. Наведено огляд фундаментальних основ складання інтегрованої звітності, виявлено труднощі її формування та популяризації серед українських компаній. Розроблено еколого-суспільно-економічну концепцію інтегрованої звітності та охарактеризовано зміст та користувачів проектів Міжнародної ради з інтегрованої звітності. Переваги інтегрованої звітності розкрито в розрізі двох контурів – нормативно-правового та системно- управлінського, за наступними показниками: уявлення про систему створення цінності, об’єкт управління, охоплення показників, адаптивність до вимог законодавчо-нормативних актів, орієнтацію в часовому просторі, обов’язковість ведення, вектор використання для планування сталого розвитку та транспарентність. Визначено перспективні напрями діяльності з імплементації інтегрованої звітності в Україні. Визначено, що в сучасних умовах господарювання надати комплексне та найбільш повне уявлення про бізнес та забезпечити інвесторів прозорою інформацією про інструментарій створення довготермінової вартості компанії здатна інтегрована звітність. За рахунок дослідження існуючих підходів науковців до визначення терміну «інтегрована звітність» уточнено його зміст та визначено показники інтегрованого звіту, які актуалізуються під впливом сучасних економічних течій. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, запропоновано визначення змісту терміну «інтегрована звітність» як процесу узагальнення показників, що характеризують еколого-соціо- економічну та фінансово-господарську діяльність підприємства, в результаті якого створюється періодичний інтегрований звіт, який містить корисну інформацію про створення вартості в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Розроблено формалізовану концептуальну основу сталого розвитку бізнесу в моделі інтегрованої звітності, визначено вплив сучасних економічних течій на показники інтегрованого звіту. В роботі проаналізовано вплив на показники інтегрованого звіту чотирьох економічних течій, а саме: глобалістики, фізичної економії, інституціональної економіки та ризик- орієнтованого управління. Розроблено ієрархічну систему принципів інтегрованої звітності, які за спрямованістю та цілями використання запропоновано поділяти на структурні, організаційні та якісні. Проведено аналіз індикаторів оцінки рівня сталого розвитку. Запропоновано соціальну складову сталого розвитку країн визначити за індексами благодійності, соціального прогресу, людського розвитку, знань та розвитку людського капіталу; екологічну складову – за індексом екологічної ефективності; економічну складову – за індексами продовольчої безпеки, економічної свободи та процвітання. З метою підвищення рівня сталого розвитку України в дослідженні визначено розрізи обліково-аналітичної інформації про еколого-соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, які мають розкриватися в інтегрованих звітах. Для покращення інформаційної взаємодії та підвищення рейтингу України за індексами сталого розвитку запропоновано створювати «Єдиний портал інтегрованої звітності підприємств та організацій України», на якому суб’єкти господарювання могли б розміщувати звіти зі сталого розвитку у форматі відкритих даних. Групування підприємств та організації на «Єдиному порталі інтегрованої звітності» доцільно здійснювати за галузями економіки, регіонами, організаційно-правовими формами, розмірами, формами власності та відповідністю звітів вимогам Міжнародного стандарту інтегрованої звітності, що дозволить налагодити простий і зручний механізм пошуку інтегрованих звітів за різними фільтрами. Визначено економічну суть поняття «інтегрована облікова політика», яке враховує основні завдання інтегрованої звітності. Обґрунтовано мету та завдання облікової політики відповідно до вимог інтегрованої звітності. Запропоновано методологічний підхід щодо виокремлення рівнів реалізації облікової політики для забезпечення єдності методології обліку та одержання звітної інформації й визначення суб’єктів її формування. Визначено, що для суб’єкта господарювання формування та оприлюднення інтегрованої звітності є інновацією, а сама процедура збору, обробки та групування інформації в інтегрованому звіті є інноваційним проектом, який потребує внутрішніх інвестицій для його реалізації та приверне зовнішні інвестиції після його реалізації. Розроблено компліментарний простір взаємодії інвестицій та інновацій, пов’язаних з формуванням інтегрованої звітності, який поєднує інвестиційну та інноваційну діяльність, в результаті якої створюється інтегрований звіт, оприлюднення якого дозволить отримати суб’єкту господарювання синергетичний соціо-еколого-економічний ефект. Для реалізації інноваційного проекту з формування інтегрованої запропоновано використовувати метод проектного управління PRINCE2 («PRojects IN Controlled Environments version 2»). Розроблено та адаптовано технічні аспекти облікової політики, які дозволять налагодити чіткий механізм збирання та обробки облікових даних для формування інформативних показників інтегрованої звітності в автоматизованій інтегрованій обліковій системі. Визначено основні вимоги та методологічні основи автоматизації інтегрованої облікової системи та процесу реалізації інноваційного проекту з формування інтегрованої звітності. Доведено, що процес автоматизації інтегрованої облікової системи повинен базуватися на методі трансформації даних бухгалтерського, екологічного, соціального та стратегічного обліку в показники інтегрованого звіту шляхом використання технології інтегрованого банку даних. Визначено переваги формування єдиного інформаційного простору інтегрованої облікової системи та елементи інтегрованого банку даних показників інтегрованої звітності. Розроблено алгоритм впровадження програмного продукту автоматизації процесу формування інтегрованої звітності. Розглянуто історичну ретроспективу розвитку та визначено основні елементи понятійно-термінологічного апарату теорії капіталів. Доведено залежність ефективності процесу відтворення фінансового капіталу та його продуктивності від джерел його залучення. Визначено джерела формування фінансового капіталу та їх структуру. Проведено функціональний аналіз фінансового капіталу та обґрунтовано основні блоки показників інтегрованого звіту у розрізі функцій фінансового капіталу суб’єкта господарювання. Визначено класифікаційні ознаки елементів виробничого капіталу та описано показники, які мають розкриватися в інтегрованому звіті в частині розкриття інформації про забезпеченість бізнес-моделі виробничими фондами. Розроблено універсальну методику вартісної оцінки елементів інтелектуального капіталу в інтегрованій обліковій системі для розкриття структурованої інформації про них в інтегрованій звітності. Розроблено бінарну систему оцінки інтелектуального капіталу, яка поєднує обліковий підхід та метод монітору нематеріальних активів. Для оцінки соціально-репутаційного капіталу та розкриття інформації про його елементи в інтегрованій звітності запропоновано використовувати стейкхолдерський підхід, який базується на використанні розробленої методики визначення рангу стейкхолдерів шляхом розрахунку індексу залежності стейкхолдерів від діяльності суб’єкта господарювання та індексу впливу стейкхолдерів на діяльність суб’єкта господарювання. Для оцінки людського капіталу запропоновано використовувати кваліметричний метод, який дозволяє кількісно оцінити якісні характеристики людського капіталу та визначати вплив інвестицій в його розвиток на ефективність його відтворення. Кваліметрична оцінка людського капіталу полягає в систематизації груп показників оцінювання його використання (трудовий потенціал, організаторські здібності, кваліфікаційні та мотиваційні якості, психологічне співробітництво), визначенні характеристик, за якими оцінюється конкретна група показників, й вагомості кожної характеристики. Розроблено рекомендації щодо розкриття інформації про природний капітал в інтегрованій звітності в тривимірному часовому просторі, запропоновано класифікацію природного капіталу за об’єктами обліку (активи (оборотні), активи (необоротні) та пасиви), яка комплексно враховує багатогранну структуру природного капіталу при формуванні інтегрованої звітності. Досліджено участь природного капіталу у формуванні фінансового результату для забезпечення сталого розвитку діяльності суб’єкта господарювання. З метою наведення інформації про елементи природного капіталу в інтегрованому звіті досліджено сутність, переваги та недоліки динамічного підходу до їх облікової оцінки. Обґрунтовано рівні перевірки достовірності інтегрованого звіту, а саме: внутрішній контроль; завірення стейкхолдерами; внутрішній та зовнішній аудит. Визначено вимоги основних міжнародних нормативних актів, які регулюють організаційно-методичні положення внутрішнього контролю суб’єктів господарювання та державних установ, яких необхідно дотримуватися при внутрішньому контролі інтегрованої звітності. Розроблено методологічні засади внутрішнього контролю інтегрованої звітності. Внутрішній контроль формування інтегрованої звітності на підприємствах запропоновано здійснювати з застосуванням базових принципів «Кубу COSO» за моделлю СOSO-ERM, яку доповнено елементами SWOT аналізу інформаційної безпеки та блоком оцінки відповідності критеріям цілей внутрішнього контролю за методикою SMART. Для розробки адекватного обліково-аналітичного інструментарію розкриття інформації про ризики бізнес- моделі та інтегрованої звітності й їх нівелювання чи мінімізації, проведено термінологічний аналіз сутності підприємницького й бухгалтерського ризиків, та представлено авторські підходи до визначення цих понять. Під «ризик-апетитом» реалізації інноваційного проекту з формування інтегрованої звітності запропоновано розуміти прийнятний рівень бухгалтерських та підприємницьких ризиків, який може дозволити кроссекторальна робоча група під час збору, обробки та висвітлення інформації в інтегрованому звіті. З метою розробки дієвих методів та заходів протидії ризикам, пошуку та встановлення сутності протиризикової реалізації інноваційного проекту з формування інтегрованої звітності запропоновано класифікувати бухгалтерські ризики за етапами його реалізації, а підприємницькі ризики за розділами інтегрованого звіту. Для розробки методичних рекомендаціїй щодо кількісної та якісної оцінки ризиків та визначення «ризик-апетиту» реалізації інноваційного проекту з формування інтегрованої звітності, розроблено алгоритм експертної оцінки ризиків, який базується на визначенні шкали ймовірності виникнення ризиків й шкали вагомості наслідків впливу ризиків та розрахунку індексу ризику, побудові матриці ризиків, яка дозволяє постійно контролювати та розробляти заходи з нівелювання найбільш небезпечних ризиків системою ризик- менеджменту суб’єкта господарювання. Nesterenko O.O. Methodology and organization of the formation of integrated reporting. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. The dissertation for competition of the degree of Doctor of economic sciences, speciality 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by the types of economic activity). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. The dissertation is devoted to the scientific substantiation of theoretical and methodological postulates of the integrated reporting formation and development of practical recommendations for definition and disclosure of the integrated reporting items. Preconditions of the integrated reporting genesis are defined, which include institutional theory development and institutional investors emergence, whose activities are based on the following principles: socially responsible investment; movement of Ukraine to the European Union; increasing the requirements for the disclosure of accounts by stock exchanges; international cooperation in ecological safety issues; modern information and communication technologies development. An overview of the basic foundations of the integrated reporting compilation is presented, difficulties of its formation and popularization among Ukrainian companies are revealed. Ecologo-socio-economic concept of integrated reporting has been developed and contents and users of the projects of the International Council for Integrated Reporting have been characterized. Advantages of integrated reporting are disclosed in the context of two contours – regulatory and system-management, on the following indicators: value creation system conception; management object; complex of indicators; adaptability to the legislative and regulatory acts requirements; time orientation, traceability, vector of use for sustainable development planning and transparency. Perspective directions of activity on the integrated reporting implementation in Ukraine are determined. It is determined that in modern economic conditions, comprehensive reporting on business and providing investors with transparent information about the long-term costing tools of the company can be integrated. By studying the existing approaches of scientists to definition of the "integrated reporting" term its content has been refined and its indicators were specified under the influence of modern economic theories. Based on the results of the study, the definition of the "integrated reporting" term as a process of generalization of indicators describing the ecological, socio- economic, financial and economic activities of the enterprise, that creates a periodic integrated reports, which contain useful information on the value creation in short- term, medium-term and long-term perspective. Formalized conceptual basis for sustainable business development in the integrated reporting model has been developed, the impact of current economic theories on the integrated reporting indicators has been determined. The paper analyzes the impact on the integrated reporting indicators of four modern economic theories, namely: globalization, physical economy, institutional economy and risk-based management. It has been developed the hierarchical system of the integrated reporting principles, which according to the direction and purpose of use were categorized into structural, organizational and qualitative. Analysis of indicators for assessing the level of sustainable development was conducted. Social component of countries’ sustainable development is proposed to be evaluated by the indices of charity, social progress, human development, knowledge and human capital development; ecological component – by the index of ecological efficiency; an economic component – by the indices of food security, economic freedom and prosperity. In order to increase the level of sustainable development of Ukraine in the study, sections of the accounting and analytical information on ecological, socio-economic indicators of the activities of business entities, which should be disclosed in the integrated reports, are determined. In order to improve the information interaction and increase the rating of Ukraine by the indices of sustainable development, it was proposed to create a "Unified Portal of Integrated Reports of Enterprises and Organizations of Ukraine", in which business entities could submit reports on sustainable development in the open data format. Grouping of enterprises and organizations in the "Unified Portal of Integrated Reports of Enterprises and Organizations of Ukraine" should be done according to the branches of the economy, regions, organizational and legal forms, sizes, forms of ownership and compliance of the reports with the requirements of the International Standard for Integrated Reporting. Such grouping will allow establishing a simple and convenient mechanism for searching integrated reports using different filters. Economic essence of the "integrated accounting policy" concept is determined, which takes into account the main tasks of integrated reporting. The purpose and objectives of the accounting policy are justified in accordance with the requirements of integrated reporting. Methodological approach on the accounting policies levels distinguishing is proposed, that allows ensuring of unity’s accounting methodology adequacy, structure accounting data for the integrated reporting purposes and defining internal and external factors influence on its formation. It is determined that for the entity integrated reports creation and publishing is an innovation, and procedures of data collecting, processing and grouping in the integrated reports compose an innovative project that requires internal investments for its realization and attracts foreign investments after its implementation. Complementary space of interaction of investments and innovations related to the integrated reporting formation, which combines investments and innovation activities, creates integrated reports, publication of which allows obtaining synergistic socio-ecological and economic effect for the economic entity. For implementation of the integrated reporting formation innovative project it is proposed to use the method of project management PRINCE2 ("PRojects IN Controlled Environments version 2"). Technical aspects of accounting policy have been developed and adapted, which allows establishing a clear mechanism of credential data collection and processing for the formation of the integrated reporting informative indicators in automated integrated accounting system. Basic requirements and methodological bases of integrated accounting system automation and the process of realization of the integrated reporting formation innovative project are determined. It is proved that the process of automation of the integrated accounting system should be based on the method of transformation of accounting, ecological, social and strategic accounting into the integrated reports indicators using integrated data bank technology. The advantages of unified information environment formation within integrated accounting system and integrated data bank of the integrated reporting indicators are determined. Algorithm of implementation of the software for automation of the integrated reporting formation has been developed. Historical retrospective of the capitals theory development is considered and the main elements of its conceptual terminology are determined. Dependence of financial capital reproduction process efficiency and its productivity on the sources of its attraction has been proved. Sources of financial capital and their structure are determined. Functional analysis of financial capital has been carried out and the main blocks of the indicators of the integrated report have been substantiated in terms of the functions of the financial capital of the entity. Classification features of production capital elements are defined and indicators to be disclosed in the integrated report in terms of disclosure of information about the availability of the business model by the production funds are described. The universal method of intellectual capital elements evaluation within integrated accounting system for disclosure of structured information about them in integrated reporting has been developed. A binary system for intellectual capital elements evaluating has been developed, which combines the accounting approach and intangible assets monitoring method. To evaluate socio-reputation capital and disclose its elements in the integrated reporting it is suggested to implement a stacking approach based on the use of the developed methodology for determining the rank of stakeholders by calculating the index of the stakeholders’ dependency from the entity’s activities and index of the stakeholders’ impact on the entity's activities. To evaluate human capital, it is suggested to use a qualimetric method that allows quantifying the qualitative characteristics of human capital and determining the impact of investments efficiency on its reproduction. Qualitative evaluation of human capital consists in systematization indicators for evaluating its use (labor potential, organizational skills, qualification and motivational qualities, psychological cooperation), definition of specific characteristics of a particular group of indicators and determining of each characteristic importance. Recommendations for the disclosure of information about natural capital in integrated reports in three-dimensional temporary space have been developed; the classification of natural capital by accounting objects (current assets, non-current assets and liabilities) has been proposed, which comprehensively takes into account the multifaceted structure of natural capital in the integrated reporting formation process. Participation of natural capital in financial result formation is investigated to ensure business entity’s sustainable development. In order to provide information about natural capital elements in the integrated report the essence, advantages and disadvantages of a dynamic approach to their accounting evaluation are researched. Levels of verification the integrated reports integrity is substantiated, namely: internal control; assurance by stakeholders; internal and external audit. The requirements of the main international regulations, which regulate the organizational and methodological provisions of business entities’ internal control and state institutions, which must be observed during integrated reporting internal control are determined. The methodological principles of integrated reporting internal control are developed. It is proposed to implement internal control in the integrated reporting verification process using the basic principles of COSO-Cube based on the SOSO- ERM model, supplemented by the elements of information security SWOT analysis and by the unit for assessing compliance with the internal control purposes criteria based on the SMART methodology. To develop adequate accounting and analytical tools for disclosing in integrated reports information about business model risks and possibilities of leveling or minimizing them terminological analysis of entrepreneurial and accounting risks essence has been conducted and author's approaches to defining these concepts are presented. It is proposed to understand under the "risk-appetite" of implementing of integrated reporting innovative project the acceptable level of accounting and business risks that a cross-sectoral workgroup may allow for the collection, processing and promulgation of the integrated reports information. In order to develop effective methods and measures of risks counteraction and establish the effective anti-risk of the integrated reporting formation innovative project it is proposed to classify accounting risks during the stages of its implementation and entrepreneurship risks according to the sections of the integrated report. To develop methodological recommendations on quantitative and qualitative risk of the integrated reporting innovative project implementation assessment and enterprise’s risk appetite evaluation an algorithm for expert risk assessment was developed based on: definition of risks occurrence probability; scale of effects of risks significance; calculation of the risk index; construction of the matrix of risks. proposed recommendations allows constantly monitoring and developing measures for leveling the most dangerous risks by business entity’s risk management system.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3165
Appears in Collections:2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Nesterenko.pdf7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.