Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3656
Title: Features of activities of trade enterprises in modern conditions
Other Titles: Особливості діяльності підприємств торгівлі в сучасних умовах
Authors: Бугріменко, Роман Михайлович
Смірнова, Поліна Василівна
Зонвіре, Остін
Buhrimenko, Roman
Smirnova, Polina
Zonwire, Austin
Keywords: торговельне підприємство
роздрібна торгівля
товарообіг
роздрібна торговельна мережа
зовнішнє середовище
trade enterprise
retail trade
commodity circulation
retail distribution network
external environment
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Бугріменко Р.М. Особливості діяльності підприємств торгівлі в сучасних умовах / Р.М. Бугріменко, П.В. Смірнова, О. Зонвіре // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 77-88. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 2(28)
Abstract: The article dwells upon the analysis of modern trends in the development of trade enterprises in Ukraine. It presents the results of key indicators of retail distributors in dynamics and studies the directions of development of local retail networks. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку підприємств торгівлі в Україні. Подано результати ключових показників діяльності підприємств роздрібної торгівлі в динаміці й досліджено напрями розвитку локальних торгових мереж. У процесі реформування економіки України відбуваються суспільноекономічні зміни, що стосуються широкого спектра видів діяльності та галузей, зокрема сфери роздрібної торгівлі, для якої визначальною є конкурентна поведінка окремих підприємств. Результатом економічної реформи торгівлі в сучасному конкурентному середовищі є багатоукладність форм власності й можливість розвитку різних типів торговельних підприємств. Торгівля відіграє важливу роль у формуванні конкурентного середовища, реалізації соціальної політики та ринкової орієнтації національної економіки, адже являє собою канал просування продукції до споживача, вид економічної діяльності, об’єктом якої є товарообмін та обслуговування покупців із продажу товарів, їх транспортування, зберігання та підготовки до продажу. Запорукою виживання багатьох компаній у період посиленої турбулентності зовнішнього середовища стає оптимізація власного потенціалу. Однак у таких умовах, коли значно загострюється конкуренція, підприємство може втратити власні ринкові переваги. Така модель управління, що враховує фактор нестійкості, являє собою нову систему і набір стратегічних принципів, розроблених для сприяння бізнесу під час успішного переходу до «нової реальності» й отримання прибутку в довгостроковій перспективі, незалежно від економічних умов. У результаті аналітичного дослідження зовнішнього середовища функціонування підприємств торгівлі зроблено висновок, що в цілому торговельна галузь України має позитивну динаміку розвитку. Збільшення обсягів роздрібного товарообігу дає додатковий поштовх для розвитку економіки країни в цілому. Однак перманентна політична нестабільність України, напружена військово-політична ситуація, падіння реальних доходів українців та відповідно тотальне зниження платоспроможності населення, погіршення основних макроекономічних показників економіки України, знецінення гривні призводять до дестабілізації роботи всіх соціальноекономічних систем, що відбивається й на динаміці стану та розвитку підприємств роздрібної торгівлі України. На фоні загострення політичної ситуації в Україні змінюється економічна ситуація – коливання курсу долара негативно впливає на ціни товарів, адже підприємці, щоб перестрахуватись, піднімають ціни в національній валюті, що негативно позначається на попиті, оскільки покупці змінюють закупівельні звички, переходячи на більш дешеві альтернативи повсякденних продуктів, та відповідно відбивається на роздрібному товарообігу. За підсумками аналітичних досліджень статистики роздрібної торгівлі відзначено, що серед основних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні можна виділити: зростання показника роздрібного товарообігу та посилення значущості роздрібної торгівлі для економіки країни; зміни в структурі реалізації продовольчих та непродовольчих товарів у бік нарощування продажів продовольства; підвищення рівня роздрібного товарообігу на одну особу в містах та селах України; розширення різновидів каналів збуту продукції; зростання торгових площ в Україні; укрупнення бізнесу та зменшення кількості малих торгових об’єктів; географічні відмінності в динаміці торговельних площ.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3656
ISSN: 2519-2914
Appears in Collections:Вип. 28. - 2018 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf602,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.