Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4620
Title: Методологія внутрішнього аудиту в системі управління торговельними підприємствами
Authors: Семенець, Аліна Олександрівна
Keywords: внутрішній аудит
внутрішні регламенти аудиту
підприємства торгівлі
сталий розвиток
ризики
ризик-менеджмент
оцінка ймовірності банкрутства
форензік аудит
аудит соціальної відповідальності
аудит еколого-економічної безпеки
internal audit
internal audit regulations
retail enterprises
sustainable development
risks
risk management
bankruptcy probability assessment
forensic audit
social responsibility audit
environmental economic safety audit
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Семенець, А.О. Методологія внутрішнього аудиту в системі управління торговельними підприємствами: дисертація … д-ра екон. наук, спец.: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.О. Семенець; наук. консультант А.С. Крутова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 483 с. - Бібліогр.: 462 назв.
Abstract: Семенець А.О. Методологія внутрішнього аудиту в системі управління торговельними підприємствами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретикометодологічних і концептуальних положень та розробці організаційнометодичного забезпечення внутрішнього аудиту в системі управління торговельними підприємствами. В умовах глобалізації та поширення спектру ризиків, що впливають на діяльність бізнес-утворення одним з найефективніших інструментів оптимізації господарської діяльності, обмеження протиправної економічної поведінки, попередження ризикових операцій та виявлення резервів підвищення ефективності бізнесу є внутрішній аудит. Роль внутрішнього аудиту посилюється і внаслідок євроінтеграційного руху України, оскільки інтеграція вітчизняного бізнесу до світового економічного простору є можливою лише за умов формування стійкої довіри стейкхолдерів, що вимагає від управлінського персоналу підвищеного контролю за господарською діяльністю. Одним із основних завдань практичної імплементації системи внутрішнього аудиту має стати захист та збереження активів підприємства торгівлі (в т. ч. корпоративних прав власників бізнесу); зростання конкурентоспроможності та ринкової вартості бізнес-одиниці шляхом забезпечення підвищення прибутку та оптимізації витрат; зростання інвестиційної привабливості через нівелювання ризиків. Специфіка торговельної діяльності, поява підприємств торгівлі нових торговельних форматів з розгалуженою торговельною мережею, підвищення частки реалізованих каналами електронної торгівлі товарів значно вплинули на обсяг і складність аудиторської перевірки, що потребує: проведення історикокомпаративного аналізу становлення інституту внутрішнього аудиту та визначення передумов формування нового етапу його розвитку в умовах євроінтеграції; дослідження особливостей нормативно-правового регулювання внутрішнього аудиту на світовому рівні та визначення напрямків імплементації передового досвіду в національну практику; визначення чіткої послідовності етапів внутрішнього аудиту, а також застосування нових підходів до планування перевірки та розробки дієвих організаційно-методичних засад її здійснення. В дисертації поглиблено науковий дискурс розвитку внутрішнього аудиту з позиції визначення його місця в системі управління підприємством торгівлі та враховуючи євроінтеграційний рух нашої держави. Наукова відмінність викладеного в дисертації матеріалу полягає в тому, що напрями, завдання та використані методи не співпадають із дослідженнями інших авторів з даної проблематики, а отримані результати значно розширюють існуючі напрацювання як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В першому розділі дисертації автором доведено, що активний розвиток внутрішнього аудиту в світі розпочався в 1941 р. з публікацією першої книги з внутрішнього аудиту та створенням американського Інституту внутрішніх аудиторів. Для визначення впливу Інституту внутрішніх аудиторів на розвиток внутрішнього аудиту в процесі дослідження проаналізовано основні події, які стали передумовою для його формування й подальшої популяризації професії внутрішнього аудиту на світовій арені. Для подальшого дослідження історії становлення внутрішнього аудиту та визначення передумов формування нового етапу його розвитку, досліджено підходи висвітлені в науковій літературі до етапізації історії внутрішнього аудиту. Для формалізації категоріальнотермінологічного апарату внутрішнього аудиту в роботі систематизовано та узагальнено наявні підходи до трактування поняття «внутрішній аудит». Систематизовано принципи внутрішнього аудиту для визначення економічних та соціальних наслідків їх впливу на діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, контрольне середовище та господарську діяльність підприємства торгівлі взагалі. З метою визначення напрямків імплементації передового досвіду внутрішнього аудиту в національну практику, в роботі проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання внутрішнього аудиту на світовому рівні. Представлено результати дослідження досвіду запровадження та функціонування аудиторських комітетів в окремих країнах світу та перспектив використання міжнародних законодавчих актів у якості рамкових для формування нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту на національному рівні. Другий розділ дисертації присвячено: дослідженню сутності чинників, що впливають на організацію та виконання функцій внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі; розробці структурно-логічної моделі використання інструментів кубу COSO в моделі «три лінії захисту»; конкретизовано методичне забезпечення обліку, стан об’єктів внутрішнього аудиту та професійно-етичні особливості його суб’єктів. Детально досліджено організаційно-методичні аспекти проведення внутрішнього аудиту з врахуванням особливостей діяльності підприємств торгівлі. Розвинуто організаційні аспекти внутрішнього аудиту реалізації продукції, виходячи з сучасних вимог менеджменту на підприємствах. Приділяється увага методичним положенням проведення внутрішнього аудиту реалізації продукції та розробці бюджетів продажу з метою забезпечення ефективної діяльності підприємств торгівлі як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. З метою забезпечення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів достовірною інформацією про основні показники діяльності підприємства торгівлі і визначення його потенціалу у майбутньому в дисертації удосконалено організацію і методологію внутрішнього аудиту витрат, що дозволяє підвищити його якість. та ефективність проведення перевірки. Окрему увагу приділено систематизації та уточненню етапів внутрішнього аудиту фінансової звітності, удосконаленню процедур внутрішнього аудиту фінансової звітності, визначенню критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітності. В третьому розділі дисертації проведено ґрунтовний аналіз категоріально-термінологічної інтерпретації ризиків, які виникають в господарській діяльності підприємств торгівлі (підприємницьких ризиків), так і аудиторського ризику зокрема, виявлено та досліджено чинники, які впливають на обсяг і поведінку ризиків, формують аудиторський ризик, а також вплив ризиків на зміст та обсяг аудиторських процедур та на діяльність відділу внутрішнього аудиту в цілому. Вагомим науковим результатом є розроблена модель, яка ілюструє взаємозв’язок етапів життєвого циклу підприємства, фаз кризи та функцій внутрішнього аудиту. З метою створення на підприємстві торгівлі ефективної системи ризик-менеджменту в системі внутрішнього аудиту визначено бізнес-ризики, які притаманні кожному етапу життєвого циклу підприємства та розроблено інструментарій з їх мінімізації чи нівелювання. Розроблено внутрішній регламент заходів системи внутрішнього аудиту на потенційній фазі кризи та визначено типову структуру антикризової програми. З метою запобігання проблем, пов’язаних з посяганням на майно торговельного підприємства і його неналежним використанням, а також для збору доказів за вже здійсненими фактами економічних злочинів запропоновано використовувати форензік функції в рамках повноважень відділу внутрішнього аудиту. Четвертий розділ дисертації присвячено визначенню місця внутрішнього аудиту в досягненні цілей сталого розвитку підприємства торгівлі. В роботі визначено елементи концепції соціального аудиту, в якій виділено зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів як елементів контрольного середовища та користувачів отриманої в ході перевірки інформації. Для досягнення мети соціального аудиту та розробки його організаційно-методологічного забезпечення згруповано принципи та функції соціального аудиту. Враховуючи специфіку діяльності суб’єктів торговельного бізнесу визначено послідовність дій внутрішнього аудитора при проведенні перевірки соціальної відповідальності та еколого-економічної безпеки. Проведене серед керівників обліково-економічних служб підприємств торгівлі різних торговельних форматів дослідження, дозволило виявити труднощі автоматизації процесу внутрішнього аудиту, які потребують першочергового вирішення, визначити чинники організаційного та технологічного характеру, які перешкоджають автоматизації аудиторських процедур. Запропоновано формалізувати функції внутрішнього аудиту в програмному середовищі, що дозволило зменшити витрати на перманентний аудит через усунення поточної трудомісткості рутинних завдань, уніфікацію тлумачення складових програми аудиту та спрощення підготовки кадрів. Основні наукові результати викладені в дисертації, дозволять удосконалити організаційно-методологічні засади внутрішнього аудиту в системі управління підприємствами торгівлі, що відповідає реалізації завдань «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»» та низці ратифікованих Україною Міжнародних актів, які мають на меті підтримку та розвиток вітчизняного підприємництва, підвищення рівня його конкурентоспроможності та стимулювання інвестиційної активності шляхом впровадження інноваційних технологій в обліково-контрольну практику підприємств з врахуванням євроінтеграційного руху. A.O. Semenets. Methodology of internal audit in the retail enterprise management system. – Qualification research manuscript. A thesis for the academic degree of Doctor of Sciences in Economics, field of specialization 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by types of economic activity). – Kharkiv State University of Food Technology and Trade of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. This thesis scientifically substantiates theoretical-methodological and conceptual provisions of, and develops organizational and methodological framework for internal audit in the retail enterprise management system. In the conditions of globalization and expanding range of risks affecting performance of business entities, internal audit is one of the most efficient instruments of optimizing economic activity, restraining unlawful economic behavior, preventing risky transactions and identifying reserves for improvement of business effectiveness. The role of internal audit is also enhanced as a result of Ukraine’s course toward European integration, because integration of Ukrainian businesses into the global economic space could be possible only in the conditions of firm trust on part of stakeholders, which requires stricter control over economic activity by managerial personnel. Protection and preservation of retail enterprise’s assets (including corporate rights of business owners); increasing the competitiveness and market value of a business unit by ensuring profit growth and optimizing expenses; increasing investment attractiveness via risk offsetting must become some of the key objectives for practical implementation of the internal audit system. Specifics of retail business, the appearance of retail enterprises operating in new trade formats and having an extensive trade network, and the increasing percentage of goods sold via online retail channels have significantly affected the scope and complexity of auditing, which requires: a comparative historical analysis of the establishment of the institute of internal audit and definition of preconditions for formation of its new development phase in the conditions of European integration; a study of particularities of legal regulation of internal audit at the global 8 level and definition of the areas of implementing advanced experience in the national practice; definition of a clear sequence of internal audit phases and application of new approaches to the audit planning and development of efficient organizational and methodological principles of audit. The thesis deepens scientific discourse of development of internal audit from the standpoint of determining its place in the retail enterprise management system, taking into account the course of our country toward European integration. The scientific novelty of findings provided in this thesis is that the areas, objectives and methods used by the author do not coincide with the research of this problem by other authors, and results obtained by the author vastly expand the existing findings of Ukrainian and foreign scholars. In the first section of this thesis, the author proves that active development of internal audit in the world began in 1941 with the publication of the first book on internal audit and the establishment of the Institute of Internal Auditors in the United States. To determine the influence which the Institute of Internal Auditors has on development of internal audit, main events which became a precondition for its formation and further popularization of the internal auditor’s profession on the global stage were analyzed in the course of this study. Approaches to the phasing of the history of internal audit, described in scientific literature, were analyzed for the purposes of further study of the history of internal audit and determining preconditions for formation of a new phase of its development. To formalize categories and terminology of internal audit, existing approaches to interpretation of the notion of “internal audit” were systemized and generalized in this work. The principles of internal audit were systemized to determine economic and social consequences of their impact on the performance of internal audit unit, on controlled environment and economic activity of the retail enterprise in general. Particularities of the internal audit’s regulatory framework at the global level were analyzed in this work to determine areas of implementing advanced experience in internal audit in the national practice. Results of the study of experience in introduction and functioning of audit committees in certain countries of the world and the prospects of using international legislative acts as framework documents to form a regulatory framework for internal audit at the national level were presented. The second section of the thesis is devoted to: a study of the essence of factors bearing upon the organization and performance of internal audit functions at retail enterprises; development of a structural-logical model of using the COSO cube’s instruments in the “three defense lines” model; concretization of methodological framework of accounting, the condition of objects and professional-ethical particularities of subjects of internal audit. Organizational and methodological aspects of internal auditing were studied in detail, taking into account business specifics of retail enterprises. Organizational aspects of the internal audit of product sales were furthered based on today’s requirements to enterprise management. Attention was devoted to methodological provisions of the internal audit of product sales and to developing sales budgets to ensure efficient performance of retail enterprises both in domestic and in foreign markets. In order to provide external and internal stakeholders with credible information regarding key performance indicators of a retail enterprise and assess its potential in the future, the organization and methodology of the internal audit of expenses was improved in this thesis to increase the quality and effectiveness of audit. Separate attention was given to systemizing and clarifying the phases of internal audit of financial statements, improving the procedures of internal audit of financial statements, and defining the criteria for auditor’s evaluation of financial statements. The third section of the thesis offers a thorough analysis of categorical and terminological interpretation of risks occurring in economic activity of retail enterprises (business risks) and of audit risk; in particular, factors affecting the scope and behavior of risks and forming audit risk were identified and studied, and the impact of risks on the essence and scope of auditing procedures and on the performance of internal audit unit in general were studied. The author-developed model illustrating the interrelation of phases of the enterprise’s life cycle, crisis phases and internal audit functions is a significant scientific achievement. To create an efficient risk management system at a retail enterprise, business risks inherent in every phase of the enterprise’s life cycle were identified in the internal audit system and the instruments of minimizing or offsetting these risks were developed. Internal rules of procedure for the internal audit system were proposed for a potential crisis phase, and a standard structure of anti-crisis program was defined. A methodology of assessing the probability of bankruptcy of retail establishments was developed using the original seven-factor model. To avoid problems related to the embezzlement or misuse of the retail enterprise’s assets and to gather evidence for economic crimes that have already been committed, it was proposed to use forensic functions as part of the powers of internal audit unit. The fourth section of the thesis is devoted to determining the place of internal audit in achieving goals of the retail enterprise’s sustainable development. Elements of the concept of social audit were defined by categorizing external and internal stakeholders as elements of the controlled environment and users of information obtained in the course of an audit. Principles and functions of social audit were grouped to achieve the goal of social audit and develop its organizational and methodological framework. The sequence of internal auditor’s actions when auditing social responsibility and environmental economic safety of a retail enterprise was determined by taking into account business specifics of retail enterprises. A survey held among managers of economic accounting departments of retail enterprises operating in various trade formats allowed to identify difficulties in automation of the internal audit process that must be addressed first of all, and define organizational and technological factors obstructing automation of auditing procedures. It was proposed to formalize internal audit functions in the program environment, which helps reduce permanent audit costs by eliminating current labor intensity of routine engagements, unifying the interpretation of audit program components and simplifying preparation of personnel. The main research results laid down in this thesis will allow to improve organizational and methodological principles of internal audit in the retail enterprise management system, which is conformant with objectives of Ukraine-2020 Sustainable Development Strategy and a number of international acts ratified by Ukraine and aimed to support and develop our country’s entrepreneurship, increase its competitiveness and stimulate investment activity by implementing innovative technologies in the accounting and controlling practices of enterprises taking into account the course toward European integration.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4620
Appears in Collections:2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семенець_Дисертація.pdf7,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.